Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Особенности преподавания количественных методов в социологии (Քանակական մեթոդների դասավանդման առանձնահատկությունները սոցիոլոգիայում)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 21-29
|
Հասարակայնության հետ կապերի առանձնահատկությունները համացանցում կամ PR 2.0
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 14-20
|
ՀՀ ավագ դպրոցի աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական խնդիրները
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-13
|
Տեղական ինքնակառավարման մոդելի ձևավորման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 3-13
|
Հետազոտությունները PR-ում և մարքեթինգում. Դասընթաց հասարակայնության հետ կապերի մասնագետների համար
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 70 էջ
|
Հայոց ցեղասպանության կոլեկտիվ հիշողության ուսումնասիրության սոցիոլոգիական մեթոդի և չափման հիմնահարցերի շուրջ
2015 | Թեզիս/Thesis
Հայոց ցեղասպանություն-100. Ճանաչումից` հատուցում: 2015, 208-210 էջ
“Некоторые вопросы сотрудничества между Арменией и Россией в восприятиях пользователей социальной сети Facebook в Армении”
2015 | Հոդված/Article
Этносоциальные процессы и риски на Юге России: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию АГУ, 2015, 19-24 стр.
|
Սոցիալական ոլորտում PR-տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված/Article
Սոցիալական քաղաքականությունը և սոցիալական աշխատանքի պրակտիկան ՀՀ-ում.արդի զարգացումները: 2015, 137-146 էջ
|
Ա․ Գրիգորյան, Մ․ Զասլավսկայա
ԵՊՀ շրջանավարտների բավարարվածությունը ստացած կրթությունից
2015 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 159 էջ
|
Վերմիշյան Հ. Ռ. , Բալասանյան Ս. Ա. , Գրիգորյան Օ. Գ., Քերոբյան Ս. Ն.
Լոկալ ինքնությունները Երևանում. քաղաքային տարածության կառուցվածքները
2015 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 158 էջ
|