Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Մարինե Սամվելի Յարմալոյան

Ասիստենտ | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի հայցորդ
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, սոցիալական աշխատանքի մագիստրոսի աստիճան
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, սոցիալական աշխատանքի բակալավրի աստիճան

Մասնագիտական գործունեություն
2007 - 2008 թթ. Հոգեկան առողջության հիմնադրամի ցերեկային կենտրոնի սոցիալական աշխատող
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս
2007 թ-ից առ այսօր Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիայի խորհրդի/վարչության անդամ

Գիտական աստիճան
Սոցիալական աշխատանքի մագիստրոս

Կարդացվող դասընթացները
Հայաստանի արդի սոցիալական քաղաքականություն, սոցիալական իրավունք, սոցիալական բարեկեցությունը հետխորհրդային երկրներում, միջոցների հավաքագրում, սոցիալական աշխատանքի պրակտիկում, սոցիալական աշխատանքի հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրություններ
Սոցիալական պաշտպանություն և սոցիալական քաղաքականություն, սոցիալական աշխատանքի տեսություններ

Մասնակցությունը գիտական կոնֆերանսներին
Հայաստան, Մոլդովա, Ռումինիա, ԱՄՆ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց)

Համակարգչային հմպտություններ
Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Internet

Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար
2019 | Գիրք/Book
Ասողիկ, 2019, 262 էջ
Վարդանյան Եվգինե , Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ , Յարմալոյան Մարին , Գեղամյան Նունե , Հարությունյան Ելենա, Կարապետյան Տաթև , Մազմանյան Մարիամ, Գևորգյան Կարք
Համայնքային սոցիալական աշխատանք
2019 | Գիրք/Book
Ասողիկ, 2019, 392 էջ
Marine Yarmaloyan , Rebecca L. Thomas, Grace Felten, Lisa Yagaloff
Returning Home: The Experiences Of Resettlement For Syrian-Armenian Refugees Into Armenia
2019 | Հոդված/Article
Journal Of International Migration And Integration, 2019, 1874-6365 (Online), 1-16
Սոցիալական պաշտպանության համակարգի ուսումնասիրության սոցիոլոգիական մոտեցումները
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 38-47
|
Մեծահասակների ուսուցման մեթոդների ընտրության հիմնախնդրի շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում: 2018, էջ 57-70
|
ՀՀ-ում արդյունավետ գործառող սոցիալական պաշտպանության համակարգի ստեղծման հնարավորությունները
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 19-28
|
«Բարեկեցության պետություն» եզրույթի բովանդակության հստակեցման հիմնախնդրի շուրջ
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1.6(16), 22-26 էջ
|
«Սոցիալական պաշտպանություն» եզրույթի բովանդակությունը. կատեգորիալ վերլուծություն
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 21-27
|
Բնակչության սոցիալական պաշտպանվածությունը հետխորհրդային Հայաստանում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-11
|
Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգը հետխորհրդային Հայաստանում. ձևավորման ընթացքը և զարգացման հեռանկարները
2015 | Հոդված/Article
Սոցիալական քաղաքականությունը և սոցիալական աշխատանքի պրակտիկան ՀՀ-ում. արդի զարգացումները: Գիտագործնական համաժողովի նյութերի ժողովածու: 2015թ․1, 15-24 էջ
|
Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգային, կառուցվածքագործառութային և ինստիտուցիոնալ վերլուծություն
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2015թ․, 1.7(10), 15-21 էջ
|
Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի և մոդելի ձևավորումը հետխորհրդային Հայաստանում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 142.5, Երևան 2014թ., էջ 17-26
|
Որդեգրումն `որպես ընտանեկան խնամքից զրկված երեխաների այլընտրանքային խնամքի կազմակերպման նախընտրելի ձև
2011 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք,թիվ 3-4,2011,«Զանգակ-97»հրատարակչություն,Երևան,էջ 223-227:
Խնամատար ընտանքի ինստիտուտի ձևավորման և զարգացման պատմությունը
2011 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, թիվ 1- 2, 2012, «Զանգակ-97» հրատարակչություն, Երևան, էջ236-242
История становления и развития института приемной семьи
2011 | Գիրք/Book
вып. 1-2, 2011