Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ (առկա համակարգի)
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց (առկա համակարգի)
    • Ընթացիկ ստուգումների ժամանակացույց
    • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ (հեռակա համակարգի)
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • Հեռակայի ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ (հեռակա համակարգի)
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ (մագիստրատուրայի)
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ (մագիստրատուրայի)
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց (մագիստրատուրայի)
    • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
  • Հեռակա
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար