Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Է. Մ. Շիրինյան
«Զվարթնոց» անվանման շուրջ
2021 | Հոդված/Article
Տոնագիր, Գիտական ժողովածու Լեւոն Տեր-Պետրոսյանի 75-ամյակի առթիվ, 2021, էջ 228-260
Հայոց և Աղվանից եկեղեցիների փոխhարաբերությունների պատմության ևս մեկ անդրադարձ
2021 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2021, Բ, էջ 139-156
Չափահասության խնդիրն ամուսնության համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 84-93
Ն. Միրզոյան
Հայրաբանություն
2021 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ., 2021, 86 էջ
Քրիստոնեական աշխարհընկալումը հայոց գրական անդաստաններում
2021 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ., 2021, 136 էջ
Կրոնաբարոյական հիմնահարցերը Է. Ֆրոմի հումանիստական հոգեվերլուծական տեսության մեջ
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 69-83
Սուրբ ծննդյան և Աստվածհայտնության տոնը հայոց մեջ
2021 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 216 էջ
Նշխարներ «Նոր Մարութայի» Աւետարանի մեկնության հայերէն թարգմանութիւնից
2020 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2020, էջ 95-121
Ստեփանոս Դաշտեցին Մովսես Խորենացու և Դաւիթ Անյաղթի մասին
2020 | Հոդված/Article
«Հայկազեան հայագիտական հանդէս», Բեյրութ, 2020, էջ 839-850
Պետական համալսարան. «Աստվածաբանության ֆակուլտետ»
2020 | Հոդված/Article
«Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու», 2020, Գ, էջ 56-73, 2020, Դ, էջ 95-114, 2021, Ե, էջ 28-49