Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Հովհաննես Սարկավագի «Մեկնություն տոմարի Հայկազնեայ» տոմարական ժողովածուն
2006 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջեր 58-97:
«Անտիոքի 341 թ. ժողովների դավանաբանական առաջին և երկրորդ բանաձևերի դոգմատիկական առանձնահատկությունները»
2006 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», Պրակ ԺԲ, էջ 55-65, Երևան, 2006:
Արևելաքաղկեդոնական և արևմտաքաղկեդոնական եկեղեցիների տարաձայնությունների հարցի շուրջ
2006 | Հոդված/Article
«Կրոնների պատմության դասավանդման մեթոդական հարցեր» (ուսումնամեթոդական ժողովածու), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2006:
Կրոնական գիտակցության գլխավոր հատկանիշը թեմատիկ նյութի դասավանդման շուրջ
2006 | Հոդված/Article
«Կրոնների պատմության դասավանդման մեթոդական հարցեր», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006:
Տիրոջն ընդառաջ
2006 | Հոդված/Article
trndez- http:// www.hetq.am /arm/ society/ 0602-,,html, Hetq Online, Page 1 of 3- Page 2 of 3- Page 3 of 3, 15. 02. 2006
As the year begins, so will it continue
2006 | Հոդված/Article
http://www.hetq.am/eng/society/h-1202-ny.html, Hetq Online, Page 1 of 2- Page 2 of 2, 10. 02. 2006
Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնը Հայոց մեջ
2006 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 118-141:
«IV դարի 20-30-ական թվականների հականիկեական ընդդիմության հոգևոր-աստվածաբանական հիմքերը»
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», № 3 (120), էջ 43-51, Երևան, 2006:
Երևանցիների տոնածիսական և կրոնական վարքագծային փոփոխությունները XX դարավերջին
2006 | Հոդված/Article
Երևան քաղաքի պատմության թանգարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու` նվիրված Երևանի պատմության հարցերին, Երևան, 2006, էջ 139-148 (263 էջ):
Վարդավառը հայոց ավանդական և արդի կենցաղում
2006 | Հոդված/Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XIII, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2006, էջ 181-189: