Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Культурологический поиск утерянных столиц Дрежней Армении
2006 | Հոդված/Article
Арм. Гуманитарный вестник, М.- Ер.- Степанакерт, 2006, с. 91-96.
Արևելահայության հոգևոր և հասարակական կացությունը 1906 թ. Էջմիածնի կենտրոնական ժողովի նախապատրաստման շրջանում, Գավառի պետական համալսարանի գիտաժողովի նյութերը (հումանիտար գիտություններ)
2006 | Հոդված/Article
Գավառ, 2006 թ., էջ 17-26
Անշարժ և շարժական կայքերի և գույքերի նվիրատվությունը` ըստ 9-14 դարերի վիմական արձանագրությունների
2006 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, Ա, Երևան, 2006, էջ 333-355
Հայ- վրացական եկեղեցական միասնության պառակտումը, (VII դ. սկիզբ)
2006 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), 2006, էջ 356-370:
«IV դարի 20-40-ական թվականների հականիկեական ընդդիմության ձևավորման հասարակական-քաղաքական հիմքերը»
2006 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», № 1 (618), էջ 51-62, Երևան, 2006:
«Կրոնների պատմության հիմնահարցերի դասավանդման մեթոդաբանական սկզբունքները»
2006 | Հոդված/Article
«Կրոնների պատմության դասավանդման հարցեր» (ուսումնամեթոդական ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., էջ 3-26, Երևան, 2006:
«Սարդիկիայի 342-343 թթ. ժողովի աստվածաբանական հանգրվանները»
2006 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Ա, էջ 151-166, Երևան, 2006:
«Նազարեթ Տաղավարյանը հայ ժողովրդի կյանքում կրոնի դերի մասին»
2006 | Հոդված/Article
«Գիտելիք», №22, էջ 28-35 և №23, էջ 36-42, Երևան, 2006:
Սեղբեստրոսի «Վարք»-ը և «Դաշանց Թուղթը»-ը
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Մատենադարանի», հտ. 17, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ, 2006, էջ 53-77
Քրիստոնեության տարածման և ամրապնդման առանձնահատկությունները
2006 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 98-105: