Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Հրեական Զատկի և քրիստոնեական տասնիննամյակների տարբերակների վերականգնման փորձ
2006 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջեր 9-57:
«IV դարի 60-ական թվականների երրորդաբանական հոսանքները: Օմիականություն»
2006 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), №4 (29), էջ 199-207, Երևան, 2006:
«Կրոնների տիպաբանությունը և նախնադարյան (վաղնջական) հավատալիքներ թեմաների դասավանդման մեթոդաբանական սկզբունքները»
2006 | Հոդված/Article
«Կրոնների պատմության դասավանդման հարցեր»,ԵՊՀ հրատ., էջ 49-64, Երևան, 2006:
«Պատմական կրոնագիտության համակարգը թեմայի դասավանդման առանձնահատկությունները»
2006 | Հոդված/Article
«Կրոնների պատմության դասավանդման հարցեր» (ուսումնամեթոդական ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., էջ 27-48, Երևան, 2006:
«Միապետականության վերածնունդը հետնիկեական շրջանում»
2006 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), №1 (26), էջ 135-144, Երևան, 2006:
Շիրակի մարզի «Դիվան հայ վիմագրության» պրակի կազման աշխատանքները
2005 | Հոդված/Article
Գիտական աշխատություններ , VIII, Գյումրի, 2005 էջ 152-155:
«Կարապետ Տեր-Մկրտչյանը 1906 թ. կենտրոնական եկեղեցական ժողովի վերաբերյալ»
2005 | Հոդված/Article
«Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթոդական հանդես (N 1-2), Երևան, 2005 թ., էջ 56-61
Հայաստանի նվիրատվական արձանագրությունների պատմագիտական արժեքը
2005 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2005, N4(25)
Տերընդեզ-Տեառնընդառաջ տոնը հայոց ավանդական և արդի կենցաղում
2005 | Հոդված/Article
Գիտելիք և խորհրդանշան, հավատալիք և սովորույթ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» միջազգային 1-ին գիտաժողով (Ծաղկաձոր, 2005 թ., դեկտեմբերի 1-3), Երևան, 2006, էջ 141-153:
Սյունիք-Արցախ առնչությունները
2005 | Հոդված/Article
ԳԱԱ «Լրաբեր», 2005, № 1, էջ198-208: