Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Խորենացին Չոպանյանի գնահատմամբ
2020 | Հոդված/Article
«Պատմության տարեգիրք», Երևան, 2020, էջ 519-526
Հակոբ Քյոսեյան , Ա. Ավագյան
Ընդհանրական և հայ եկեղեցու հայրերի գրական ժառանգությունը
2020 | Հոդված/Article
«Պատմության և մշակույթի հարցեր (Օժանդակ ձեռնարկ զբոսավարների, երիտասարդ գիտաշխատողների, ասպիրանտների և հայցորդների համար)», Եր., «Մատենադարան», 2020, էջ 273-284
Էջեր Վանական վարդապետ Տաւուշեցու մատենագրական ժառանգութիւնից
2020 | Հոդված/Article
«Հանդէս ամսօրեայ», 2020, էջ 1-87
Հովհաննես Տերոյենցը՝ տերտուղիանոսի «նախագրութիւնք» երկի թարգմանիչ
2020 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020 (Դ), էջ 95-114
Հովհաննես Տերոյենցը՝ տերտուղիանոսի «նախագրութիւնք» երկի թարգմանիչ
2020 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020 (Գ), էջ 56-78
Աստվածաբանական բնագրեր, (ուսումնասիրություններ. Դ.), Կյուրեղ Ալեքսանդրացի, Մեկնություն Եբրայեցւոց թղթոյն
2020 | Գիրք/Book
Երևան, 2020, 221 էջ
Եկեղեցու հայրեր, վարդապետներ (IV-VIII դարեր)
2020 | Գիրք/Book
Երևան, 2020, 380 էջ
Հայրաբանություն
2020 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղ. Հրատ., 86 էջ
Սահմանադրական մշակույթի տարրերը ԺԱ-ԺԴ դարերի Հայկական Լեռնաշխարհի պետական կազմավորումներում. Անիի, Լոռեի և Ձագավանի ազգային-եկեղեցական ժողովները: Դավիթ Ալավկաորդու և Մխիթար Գոշի կանոնական սահմանադրությունները
2020 | Հոդված/Article
«Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում», Էջմիածին, 2020, 235-268 էջեր
Սահմանադրական մշակույթի դրսևորումները հայ համայնքներում: Լեհահայոց և Աստրախանի դատաստանագրքերը
2020 | Հոդված/Article
«Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում», Էջմիածին, 2020, 329-352 էջեր