Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Քրիստոնեական աշխարհընկալումը հայոց գրական անդաստաններում
2005 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 56 էջ:
Երվանդյան մայրաքաղաքի հիմնարկեքի պաշտամունքային հայեցակարգն ըստ Մ. Խորենացու (Երվանդակերտ, Դրասխանակերտ, մ.թ.ա. III-II դդ.)
2005 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 2005, N3 (հատ. 105), էջ 295-302:
Նվիրատվական հոդվածները կանոնական որոշումներում և դատաստանագրքերում
2005 | Հոդված/Article
«Հանդէս Ամսօրեայ», Վիեննա- Երևան, 2005, 1-12
Ղարաբաղյան օրագիր (1988-1992թթ),
2005
Հոդված
Երևան, 2005, (հայերեն, ռուսերեն)
Մայրաքաղաքի պարսկական մզկիթի շինարարական վկայագիրը
2005 | Հոդված/Article
«Իրան-նամե», 2005, № 39:
«Ավետարանչական քարոզչությունը Հայաստանում»
2005 | Հոդված/Article
(Առաքելական շրջան), «Աստվածաշնչական Հայաստան», էջ 238-253, Երևան, 2005:
«Էջմիածնի 1906 թ. Կենտրոնական ժողովը»
2005 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես (N 1), Երևան, 2005 թ., էջ 48-55
«Ալեքսանդրիայի 362 թ. ժողովը և նրա պատմական նշանակությունը»
2005 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», Պրակ ԺԲ, էջ 28-38, Երևան, 2005:
Դիտողություններ Վանեվանի 903 թ. արձանագրության մասին
2005 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2005, թիվ 3 (24)
Կրոնների պատմություն
2005 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005: