Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Աղանդավորության տեսություն և պատմություն
2005 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005:
Շիրակի բնակչության տոնական վարքագիծը հայ էթնոսի ներէթնիկ խմբերի ընդհանուր համալիրում
2004 | Հոդված/Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգություն, Հանրապետ. 6-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Գյումրի, 2004, էջ 59-61:
Մի դրվագ Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկման նախօրյակի պատմությունից
2004 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2004, Բ-Գ, էջ 128-134
Рот Орбелянов
2004
Հոդված
Москва, 2004
«Հայ եկեղեցին 20-րդ դարասկզբի ազգամշակութային պայքարի ջատագով»
2004 | Հոդված/Article
Գարուն ամսագիր (N 11), Երևան, նոյեմբեր 2004 թ., էջ 20-26
«1906 թ. մայիսի 10-ի և հունիսի 7-ի կաթողիկոսական կոնդակների շուրջ»
2004 | Հոդված/Article
«Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթոդական հանդես (N 1-2), Երևան, 2004 թ., էջ 110-115
Մեղրեցիների տոնածիսական վարքագծային փոփոխությունները վերջին հարյուրամյակում
2004 | Հոդված/Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XII, «Մուղնի» հրատ., Երևան, 2004, էջ 103-107:
“Сие крест Шушаник”
2004 | Հոդված/Article
Археология, этнология и фольклористика Кавказа (Международная конференция), Тбилиси, 2004, с. 231.
Երվանդյան մայրաքաղաքի պաշտամունքային հայեցակարգը, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգություն,
2004 | Հոդված/Article
գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2004, 31-33 էջ:
Սյունիքի պատմություն (բուհական դասագիրք)
2004
Հոդված
Երևան, 2004թ.