Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
The Shorter Socrates (Review of R.W. Thomson, ed. and trans., The Armenian Adaptation of the Ecclesiastical History of Socrates Scholasticus)
2004 | Հոդված/Article
Journal of the Society for Armenian Studies, vol. 13 (2003, 2004), Fresno, 2004, pp. 83-97
Գնոստիկության էվոլյուցիոն փուլերը
2004 | Հոդված/Article
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, №7, Երևան, 2004:
Քրիստոնեական հոգեկերտվածքի գեղարվեստական արտահայտությունը 19-20-րդ դդ. (Հ. Թումանյան, Վ. Տերյան)
2003 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» №13, Երևան, 2003:
Դասագիրքը այսօր և անցյալում (հարցազրույցը` Շողեր Խաչատրյանի)
2003 | Հոդված/Article
«Գարուն», 2003, №10, էջ 72-76:
Հայ-եգիպտական հարաբերությունների շուրջ (14-րդ դարի առաջին քառորդ)
2003 | Հոդված/Article
Վասն Արդարութեան, 2003, սեպտեմբեր, էջ 46-52
Կիլիկիան Հայաստանի ու Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության առաջին ռազմաքաղաքական բախումը
2003 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2003, էջ 37-43
Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության հարաբերությունների պատմությունից, (13-րդ դարի 70-ական թթ)
2003 | Հոդված/Article
Իրան-Նամէ, 2003, էջ 60-64
Этапы формирования истории обращения грузин по армянским данным
2003 | Հոդված/Article
Археология, этнология и фольклористика Кавказа, "Материалы международной конф., Ер., Эчмиадзин, 2003, с. 348-350.
Մի էջ Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության ռազմաքաղաքական հակամարտության պատմությունից (13-րդ դարի 60-70-ական թթ.)
2003 | Հոդված/Article
Հայկական բանակ, 2003,4, էջ 70-76
Անանիա Շիրակացին և նրա «Քննիկոն»-ը
2002 | Հոդված/Article
«Աճեմյան մատենաշար», հտ. Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2002, էջեր 37-117