Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
История Нунэ в армянской действительности
1981 | Հոդված/Article
Всесоюзн. Науч. Конф., Тбилиси, 1981, с. 25-29.
Очерки истории Сюника, Ереван, 1990
1981
статья
Սյունիքը Օրբելյանների օրոք, Երևան 1981
Свободомыслие Антони Коллинза
1978 | Հոդված/Article
(тез. докл.). В кн. - «Мат. респуб. науч. конф. молод. науч. работ». Изд. ЕГУ, 1978:
Ջոն Թոլանդ
1978 | Հոդված/Article
ՀԽՀ, հատոր 4, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1978:
Սյունիքի վանական կալավածատերությունը
1973
Հոդված
1973թ., Երևան
Սիմեոն Ա Երևանցու շինարարական ձեռնարկումները
0201 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմության հարցեր», № 12, 2012, էջ 134-147