Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Հայոց տոնածիսական մշակույթը ընտանեկան ավանդույթների համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Հայ ընտանիքն արդի մատահրավերների համատեքստում միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2019, 13, էջ 104-118
Միհրան Գալստյան, Ռուբեն Օհանջանյան, Թամար Զաքարյան, Գայանե Հակոբյան. Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում
2019 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2019, 1(655), էջ 361-366
|
Նորույթ հանգուցյալների հիշատակման օրերի համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու: 2019, Ա, էջ 101-107
|
Մաստարայի Ս. Հովհաննես եկեղեցի
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2019թ․, 68 էջ
Դիցաբանություն (կրոնագիտական ակնարկներ)
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Հեղինակային հրատ.: 2019թ․, 315 էջ
Schema isagogicum apud Patres Ecclesiae
2019 | Թեզիս/Thesis
XVIII International Conference on Patristic Studies. Oxford Patristics. 2019, p. 31
|
Ելաստեղ
2019 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2019, 7-56
Նորայայտ հայ մատենագիր «Փիլովն»-ը եւ նրա ճառը
2019 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2019, ԺԲ, էջ 122-132
Հակոբ Քյոսեյան , Վ. Դևրիկյան
Հայ մատենագիրները հայոց գրի և թարգմանչաց մասին
2019 | Գիրք/Book
Երևան, 2019, 708 էջ
Մարդու արարումը և փրկությունը սիկհիզմում
2018 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018, 5, էջ 722-729
|