Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Արծրունի Սամվելի Սահակյան

Ասիստենտ | Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
Կրթություն
1979 - 1981 թթ. ԳԱ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ Բանասիրության ֆակուլտետի Հայոց լեզու և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտ, «Հուշա-պաշտամունքային կոթողները հայ միջնադարյան ժողովրդական մշակույթի համակարգում», 1986թ.
2011թ.-ին ստացել է պատմական գիտությունների դոկտորի աստիճան:

Աշխատանքային փորձ
1972 - 73 թթ. Իջևանի Ակնաղբյուր գյուղի ութամյա դպրոց որպես ուսուցիչ
1977 - 78 թթ. Մշակույթի նախարարության ժողստեղծագործության կենտրոնի մեթոդիստ
1981 թ. առ այսօր Մատենադարանի գիտ. Աշխատող
1990 - 94 թթ. ՀՀ Գերագույն խորհրդի փորձագետ,
1994 - 95 թթ. ՀՀ լուսավորության նախարարի տեղակալ
2005 թ-ից ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ եկեկեղու պատմություն
Հայ միջնադարյան մշակույթ
Հայ եկեղեցական մատենագրության պատմություն
Հայ եկեկեղու պատմության արդի հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ միջնադարյան մշակութաբանություն, հայ եկեղեցական մատենագրություն և մշակույթի պատմություն, ժողովրդական քրիստոնեություն և մշակույթ, հայ բանահյուսություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

(+374 10) 52-64-45

Ագաթանգեղոսի ասորական խմբագրությունը
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 3-14
|
Ագաթանգեղոսի ասորական խմբագրությունը
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2021 № 2 (34), էջ 3-15
|
Նոր Նախիջևանի Մեծ Սալա գյուղի արձանագրությունները
2019 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1(65), էջ 139-155
|
Ա. Մանուչարեան , Հ. Խաթլամաջեան, Ս. Յարութիւունեան, Արծ. Սահակեան
Նոր Նախիջեիանի հանգստարանի վիմագրերը
2019 | Հոդված/Article
Հանդէս ամսօրեայ: 2019, 1-12, էջ 413-454
|
Սբ. Սարգսի սրբավայրերը Գագում և Ուշիում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 29-37
|
Սուրբ Սարգիսը և առաջավորաց պահքը միջեկեղեցական հարաբերություններում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 3-19
|
Մի համաշխարհային խորհրդանիշի հուդայական ակունքը. տապանակիր լեռան ավանդապատումը և Հայաստանի սրբազնացումը
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017, 1(10), էջ 3-15
|
Մամիկոնյանների քաղաքական վերելքը և տոհմաբանական լեգենդը (V-VII դդ.)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 18-34
|
Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» գլխակարգումը որպես բնագրի վերջին խմբագրություն, Լևոն Խաչիկյան 90. Նյութեր մատենադարանի հիմնադիր տնօրենի ծննդյան իննսունամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (9-11 հոկտեմերի 2008թ.)
2010 | Հոդված/Article
«Նաիրի» հրատ., Երևան, 2010
Պատմագրական պատվերը և բանավեճը Ե-Է դդ. Հայ պատմիչների երկերում, «Մատենադարան» Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնադրման հիսնամյակին նվիրված գիտաժողովի թեզիսներ
2009 | Հոդված/Article
«Նաիրի» հրատ.
Երևան, 2009, էջ 29-38:
Նոր դիտարկումներ ի լրումն Մովսես Խորենացու կենսագրության (անունը, ծննդավայրը, թարգմանչական գործը)
2009 | Հոդված/Article
ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատ., «Զեկույցնե», N 3, հտ. 109, 2009, 261-266 էջ
«Իրապատում հեքիաթի ժանրային բնութագրի շուրջ», «Շնորհ ի վերուստ»,գիտ. հանդես., նվիրված Ս. Հարությունյանի 80 ամյակին
2008 | Հոդված/Article
Երևան, 2008, 87-101 էջ:
Astuac (Бог) – Знак Армянского христианского конфессионально-культурного контекста, "Человек как слого", Язики словянской культури,
2008 | Հոդված/Article
М. 2008, ст. 183-190:
«Աստուածը»` քրիստոնեական կրոնամշակութային համատեքստի նշան, Հայ աստվածաբան, Բ
2008 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2008, էջ 7-12:
Վրաց դարձի պատմության մշակութաբանական քննություն
2007 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2007 թ., էջ 193-219:
ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ Լ. Աբրահամյանի գիտական ուղին
2007 | Հոդված/Article
Մշակութաբանական ժողովածու՝ նվիրված Լ. Աբրահամյանի 60-ամյակին, Երևան, 2007:
От мифологии Ландшафта к историографии страны.- Культурологический сб.
2007 | Հոդված/Article
Посвещенн. 60-летию Л. А. Абрамяна., Ер. 2007.
Սուրբ Նշանների պատմությունից
2006 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), 2006, էջ 390-397:
Культурологический поиск утерянных столиц Дрежней Армении
2006 | Հոդված/Article
Арм. Гуманитарный вестник, М.- Ер.- Степанакерт, 2006, с. 91-96.
Հայ- վրացական եկեղեցական միասնության պառակտումը, (VII դ. սկիզբ)
2006 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), 2006, էջ 356-370:
Երվանդյան մայրաքաղաքի հիմնարկեքի պաշտամունքային հայեցակարգն ըստ Մ. Խորենացու (Երվանդակերտ, Դրասխանակերտ, մ.թ.ա. III-II դդ.)
2005 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 2005, N3 (հատ. 105), էջ 295-302:
“Сие крест Шушаник”
2004 | Հոդված/Article
Археология, этнология и фольклористика Кавказа (Международная конференция), Тбилиси, 2004, с. 231.
Երվանդյան մայրաքաղաքի պաշտամունքային հայեցակարգը, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգություն,
2004 | Հոդված/Article
գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2004, 31-33 էջ:
Դասագիրքը այսօր և անցյալում (հարցազրույցը` Շողեր Խաչատրյանի)
2003 | Հոդված/Article
«Գարուն», 2003, №10, էջ 72-76:
Этапы формирования истории обращения грузин по армянским данным
2003 | Հոդված/Article
Археология, этнология и фольклористика Кавказа, "Материалы международной конф., Ер., Эчмиадзин, 2003, с. 348-350.
Սուրբ Շուշանիկի կյանքը, պաշտամունքը, սրբավայրը
2001 | Հոդված/Article
Հայոց սրբեր և սրբավայրեր, Երևան, 2001, էջ 89-94:
Культурологическая концепция изучения источников истории обращения грузин в христианство
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» № 4, Եր., 2001, էջ 155-170:
Կարոս Խաչի պատմությունը
2000 | Հոդված/Article
Կարոս Խաչ, ԳԱԱ ՀԱԻ , գիտ. զեկ. ժողովածու, Երևան, 2000:
Хачкары- этнокультурные памятники средневековой Армении
1994 | Հոդված/Article
Историко этнографические исследования по фольклору."серия исслед. По фольклору и мифологии востока”, М. 1994, с. 214-237.
Հայ ժողովրդի իրապատում հեքիաթը միջնադարյան գրառումներում
1993 | Հոդված/Article
1993, 1, 181-187:
Хачкары - предмет антинаучных извращений
1991 | Հոդված/Article
В. кн.: К освещению проблем истории и культуры Кавказской Албании и Востсчних провинций Апмении (со автор Аракелян Б. Н), Ереван, т. 1, 1991, с. 470-483.
Культ креста в контексте Арм. Народного христианства
1991 | Հոդված/Article
Сов. Этнография, М. 1991, № 2, с. 61-70.
Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Լ. Խաչիկյանի ծննդյան 70-ամյակին
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 225-227
|
Գր. Նարեկացու «Մատյանի» հիշատակարանն ու խորագիրը
1988 | Հոդված/Article
Հայ ժողովրդական մշակույթի հետազոտման հարցեր (Մշակույթ և լեզու), Եր. 1988, էջ 70-72:
Գիտական նստաշրջան նվիրված Լ. Խաչիկյանի ծննդյան 70-ամյակին
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի Համալսարանի», 1988, № 2, էջ 225-228:
Б. Н. Аракелян, А. С. Саакян
Хачкары – предмет антинаучных извращений (Խաչքարերը հակագիտական խեղաթյուրումների առարկա)
1987 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (63), Երևան 1987թ., էջ 63-72
|
Խաչքարերի և ճարտարապետական մեծ կոթողների իմաստաբանական առնչությունները
1987 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 1987, № 6, էջ 72-79:
Միջնադարյան պատկերապաշտության հայկական տարբերակը
1987 | Հոդված/Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 1987, № 2, էջ 150-159:
Հայկական ժողովրդական հեքիաթների գրառման պատմությունից
1986 | Հոդված/Article
1986., 1, էջ 126-133:
Культово-мемориальные памятники в системе армянской средневековой народной культуры
1986 | Հոդված/Article
Автореф. дис… канд. Ист. Наук, Ереван, 1986:
Ն. Հակոբյան, Ա. Սահակյան
Հայ ժողովրդական հեքիաթների գրառման պատմությունից
1986 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (58), Երևան 1986թ., էջ 126-133
|
Хачкары: истоки культурного феномена
1985 | Հոդված/Article
Лит. Армения, N 3, Ер., 1985.
История Нунэ в армянской действительности
1981 | Հոդված/Article
Всесоюзн. Науч. Конф., Тбилиси, 1981, с. 25-29.