Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Աշոտ Գագիկի Մանուչարյան

Դոցենտ | Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին
1988 - 1992 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՀԱ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
ԳԱԱ Հնագիտության Ազգային ինստիտուտ
«Հայկական վիմագրերը, Հայաստանի քաղաքական պատմության սկզբնաղբյուրները «9-14 դդ.)», 1996թ

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1982 թթ, 1984 - 1987 թթ. Արաբ. լեզվի զինվորական թարգմանիչ
1992 - 2007 թթ. ԳԱԱ ՀՆԻ, գիտաշխատող
2007թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ դասախոս


Կարդացվող դասընթացներ
Հայ եկեղեցու պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պատմություն, հնագիտություն, վիմագրության, ազգագրություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, արաբերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Նոր Նախիջևանի Մեծ Սալա գյուղի արձանագրությունները
2019 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1(65), էջ 139-155
|
Ա. Մանուչարեան , Հ. Խաթլամաջեան, Ս. Յարութիւունեան, Արծ. Սահակեան
Նոր Նախիջեիանի հանգստարանի վիմագրերը
2019 | Հոդված/Article
Հանդէս ամսօրեայ: 2019, 1-12, էջ 413-454
|
Սաղմոսավանքի միջնադարյան սրբությունները
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 20-28
|
Գևորգ Ա. Բյուրականցի կաթողիկոսի ծագման շուրջ
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 143-152
Մաստարայի Ս. Հովհաննես եկեղեցի
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2019թ․, 68 էջ
Միջնադարյան Հայաստանի մի քանի ազդեցիկ եպիսկոպոսական աթոռների սահմաններն ըստ վիմագրերի
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 31-39
|
Գավառանու Միրանշենց տանուտերական տոհմը սաղմոսավանյան հավելմամբ
2018 | Հոդված/Article
Սեդրակ Բարխուդարյան - 120, 2018, էջ 109-113
|
Կրկին Հաղարծնաձորի թևավոր խաչքարի մասին
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 24-31
|
Արագածոտնի նախարարական տները IV-VII դարերում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 35-46
|
Հայոց դարձի՝ 301 թվականը հաստատող մատենագրական ու վիմագրական վկայություններ
2017 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2017, ՀԴ.տարի, Ը, էջ 28-45
|
Աստուածամարտական Երեւոյթ Հայոց Մէջ ԺԳ.Դարում
2017 | Հոդված/Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս: 2017, 37, էջ 89-102
|
Ընդհանուր եկեղեցու պատմության վաղագույն շրջանի մի քանի սրբագրումներ
2017 | Հոդված/Article
Արշալույս Քրիստոնեության Հայոց: 2017, էջ 149-152
|
Աշոտյան երկու խաչերի խորհրդաբանությունները
2017 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, XII, էջ 144-151
|
Ընդհանուր եկեղեցու պատմության վաղագույն շրջանի մի քանի սրբագրումներ
2016 | Թեզիս/Thesis
Արշալույս քրիստոնեության հայոց: 2016,էջ 2-4 էջ, Հայաստան
Գավառ քաղաքի պատմության նորահայտ քարեղեն էջը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 51-58
|
Աղվանից կաթողիկոսների գավազանագրքի վիմագրագիտական լրացումներ ու ճշգրտումներ
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 2 (8), 82-94 էջ, Հայաստան
|
Վանքերի առք ու վաճառքի դեպքեր Հայաստանում XIII դարում
2016 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2016թ․, 2 (202), 152-165 էջ, Հայաստան
|
Ոսկան Երեւանցին՝ Սաղմոսավանքի առաջնորդ
2016 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2016թ․, ՀԳ. Ժ, 115-118 էջ, Հայաստան
|
Սաղմոսավանքի քարանձաւի անապատի հիմնադրումը եւ գործունէութիւնը ԺԲ դարում
2016 | Հոդված/Article
ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍՕՐԵԱՅ, 2016թ․, ՃԼ տարի. 1-12, 83-104 էջ, Հայաստան
|
Աթոռակից կաթողիկոսների վիմագիր հիշատակություններ
2016 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2016թ․, ՀԳ (73), Ե (5), 112-118 էջ, Հայաստան
|
Սաղմոսավանքը պատմության քառուղիներում
2016 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016թ․, XI, 99-112 էջ, Հայաստան
|
Եկեղեցու ներսում արատավոր երևույթների դեմ պայքարի արտացոլումը Շիրակի վիմագրերում
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն: Գիտական աշխատություններ: 2016թ․, XIX, 9-18 էջ, Հայաստան
|
Արագածոտնի Ս. Աստվածածին դպրավանքի տեղադրությունը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 38-45
|
Քուրդ Ա Վաչուտյանի երկու արձանագրության վերծանություն
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 41-49
|
Վանահայր հոգևոր պաշտոնի վաղ միջնադարյան անվանումները
2015 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, Ժ, 123-134 էջ, Հայաստան
Թալինի նորահայտ վիմագիրը և հազարապետի պաշտոնի պատմական գործառույթները
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 144.1, Երևան 2014թ. (№ 3), էջ 12-17
|
Սյունյաց թագավորության հիմնադիր Սմբատը Սահակի՞ որդին է, թե՞ Վասակի
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 142.1, Երևան 2014թ., էջ 22-29
|
Վիմագրական նորույթներ Մեղրու տարածաշրջանի արևմտյան հատվածից
2009 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, Երևան, 2009, էջ 209-214:
«Երերույքի տաճարի վիմագրերը»
2008 | Հոդված/Article
«Հին Հայաստանի մշակույթը», № 14 նյութեր հնրպտ. գիտ. նստաշրջանի, Երևան, 2008, էջ 287-295:
Հայոց Աբաս թագավորի մկրտական անունը
2008 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, 2008, Երևան, էջ 212-215:
Վիմագրական նորույթներ Մարմաշենի վանքից Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը
2007 | Հոդված/Article
Գիտական աշխատություններ, Գյումրի, 2007, էջ 188-191:
Վիմագիր հիշատակություններ խոլերայի համաճարակի մասին
2007 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, Եր., 2007, էջ 170-175:
Նորահայտ հիշատակություն «Հայոց ասպետ» վիմագրությամբ
2007 | Հոդված/Article
Տարեգիրք Բ, Եր., 2007, էջ 157-161:
Շիրակի մարզի «Դիվան հայ վիմագրության» պրակի կազման աշխատանքները
2005 | Հոդված/Article
Գիտական աշխատություններ , VIII, Գյումրի, 2005 էջ 152-155:
Սյունիք-Արցախ առնչությունները
2005 | Հոդված/Article
ԳԱԱ «Լրաբեր», 2005, № 1, էջ198-208:
Մայրաքաղաքի պարսկական մզկիթի շինարարական վկայագիրը
2005 | Հոդված/Article
«Իրան-նամե», 2005, № 39:
Զաքարե ամիրսպասալարի մահվան թվականի ճշգրտումը ըստ Բագարանի արձանագրության
1998 | Հոդված/Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, III հանր. նստ. զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1998, էջ 34-35:
Զաքարյան պատերազմավարությունը հայ դասական ռազմարվեստում
1998 | Հոդված/Article
ՀՀ ՊՆ, Ազգ, պետություն, բանակ, Եր., 1998, էջ 80-86:
Ո՞ւմ կարող է պատկանել Սանահնի նորահայտ տապանաքարը
1998 | Հոդված/Article
«Հին Հայաստանի մշակույթը», XI հանր. գիտ. նստ., Եր., 1998, էջ 44-45:
Զաքարյան պատերազմավարությունը հայ դասական ռազմարվեստում
1997 | Հոդված/Article
ՀՀ ՊՆ, հանրապետական գիտաժողովի թեզիսներ, Եր., 1997, էջ 33-35:
Երերույքի վիմագրում հիշատակված մի անվան և Անիի կտակի միջև առկա կապի մասին
1996 | Հոդված/Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, II հանր. նստ. զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1996, էջ 30-31:
Գեղարքունիքի երկու վիմագրերը և Հավնունիները ՀՀ-ում 1993-1995թթ.
1996 | Հոդված/Article
Դաշտային-հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվ. գիտ. 10-րդ նստ., Եր., 1996, էջ 16-17:
Հացի թանկության վիմագիր հիշատակություններ Մեղրու և Մարտունու շրջաններից
1996 | Հոդված/Article
ՀՀ-ում 1993-1995թթ. դաշտային-հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվ. գիտ. 10-րդ նստ., Եր., 1996, էջ 51-52:
Հայաստանը սելջուկ թուրքերից ազատագրելու Զաքարյանների հաղթարշավի ուղին
1996 | Հոդված/Article
ՀՌԱԿ «Պայքար», 1996, թիվ 9-10, էջ 55-58:
Հայոց իշխանապետների ժամանակագրությունն ըստ 13-14-րդ դդ. վիմագրերի
1995 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 62-65
|
Հայոց իշխանապետերի ժամանակագրությունն ըստ 13-14-րդ դդ. վիմագրերի
1995 | Հոդված/Article
1995, № 2, էջ 62-66:
Բագրատունիների թագավորության հաստատման թվականի վիմագրագիտական ճշգրտում
1995 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (85), Երևան 1995թ., էջ 173-178
|
Վիմագրագիտական դիտողություն «ՏԻԵԶԵՐԱԿԱԼ» պատվանունի վերագրման շուրջ
1994 | Հոդված/Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1994, էջ 46-48:
Զաքարյանների իշխանապետության վարչաքաղաքական կառուցվածքն ըստ վիմական աղբյուրների ՀՀ-ում 1989-1990թթ.
1991 | Հոդված/Article
Դաշտային-հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվ. գիտ. նստ. զեկուցումների հիմնադրույթներ, Եր., 1991 էջ 127-129: