Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Հակոբ Հովհաննեսի Քյոսեյան

Ամբիոնի վարիչ | Աստվածաբանության ամբիոն
Կրթություն
1976–1981թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետ
1981-1984թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի հայցորդ
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր (2010 թ.)

Աշխատանքային փորձ
1979թ.- Մ. Մաշտոցի գիտահետազոտական ինստիտուտում կրտսեր գիտաշխատող
1991-2011թթ Մ. Մաշտոցի գիտահետազոտական ինստիտուտում ` Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց խմբի ղեկավար
1992թ-ից «Հայ եկեղեցական մատենագրություն», «Հայագիտություն» դասախոս Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում
1992-1994թթ Երուսաղեմի Ժառանգավորաց վարժարանում «Հին կատակարանի մեկնություն», «Հայ եկեղեցական մատենագրություն» առարկաների դասախոս
2011թ-ից Մ. Մաշտոցի գիտահետազոտական ինստիտուտում,ավագ գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայագիտություն, աստվածաբանություն, հայրաբանություն

Դասավանդվող առարկաները
«Հայրաբանություն», «Աստվածաշնչի մեկնություն», «Հայ եկեղեցական մատենագրություն», «Հին կատակարանի մեկնություն»

Լեզուներ
ռուսերեն (լավ), անգլերեն (լավ), հունարեն (բառարանով), թուրքերեն (բառարանով)

Հովհաննես Տերոյենցը՝ Տերտուղիանոսի «նախագրութիւնք» երկի թարգմանիչ
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու 2021 (Ե), էջ 28-49
Մի էջ Տիրատուր վարդապետ կիլիկեցու աստվածաբանական ժառանգությունից
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու 2021 (Զ), էջ 7-26
Հովհաննես Տերոյենցը՝ Տերտուղիանոսի «Նախադրութիւնք» երկի թարգմանիչ
2021 | Հոդված/Article
Երևան, ԵՊՀ, «Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու», 2021, Ե, էջ 28-49
Մի էջ Տիրատուր վարդապետ Կիլիկեցու աստվածաբանական ժառանգությունից
2021 | Հոդված/Article
Երևան, ԵՊՀ, «Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու», 2021, Զ, էջ 7-26
Հայ մատենագիրները սուրբ հաղորդության խորհրդի մասին
2021 | Գիրք/Book
Ս. Էջմիածին, 2021, 425 էջ
Ս. Գրիգոր Տաթևացի, Ոսկեփորի, թարգմանություն, ծանոթագրութ.
2021 | Գիրք/Book
Երևան, 2021, 393 էջ
Հայ միջնադարյան արվեստի աստվածաբանություն
2021 | Գիրք/Book
Երևան, 2021, 408 էջ
Աստվածաբանական բնագրեր, ուսումնասիրություններ. Ե. Ս. Եղիշէ, Վարդապետութիւն ըստ Յովհաննու սիրելւոյ ի չարչարանս Տեառն
2021 | Գիրք/Book
Երևան, 2021, էջ 280
Նշխարներ «Նոր Մարութայի» Աւետարանի մեկնության հայերէն թարգմանութիւնից
2020 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2020, էջ 95-121
Ստեփանոս Դաշտեցին Մովսես Խորենացու և Դաւիթ Անյաղթի մասին
2020 | Հոդված/Article
«Հայկազեան հայագիտական հանդէս», Բեյրութ, 2020, էջ 839-850
Պետական համալսարան. «Աստվածաբանության ֆակուլտետ»
2020 | Հոդված/Article
«Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու», 2020, Գ, էջ 56-73, 2020, Դ, էջ 95-114, 2021, Ե, էջ 28-49
Խորենացին Չոպանյանի գնահատմամբ
2020 | Հոդված/Article
«Պատմության տարեգիրք», Երևան, 2020, էջ 519-526
Հակոբ Քյոսեյան , Ա. Ավագյան
Ընդհանրական և հայ եկեղեցու հայրերի գրական ժառանգությունը
2020 | Հոդված/Article
«Պատմության և մշակույթի հարցեր (Օժանդակ ձեռնարկ զբոսավարների, երիտասարդ գիտաշխատողների, ասպիրանտների և հայցորդների համար)», Եր., «Մատենադարան», 2020, էջ 273-284
Էջեր Վանական վարդապետ Տաւուշեցու մատենագրական ժառանգութիւնից
2020 | Հոդված/Article
«Հանդէս ամսօրեայ», 2020, էջ 1-87
Հովհաննես Տերոյենցը՝ տերտուղիանոսի «նախագրութիւնք» երկի թարգմանիչ
2020 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020 (Դ), էջ 95-114
Հովհաննես Տերոյենցը՝ տերտուղիանոսի «նախագրութիւնք» երկի թարգմանիչ
2020 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020 (Գ), էջ 56-78
Աստվածաբանական բնագրեր, (ուսումնասիրություններ. Դ.), Կյուրեղ Ալեքսանդրացի, Մեկնություն Եբրայեցւոց թղթոյն
2020 | Գիրք/Book
Երևան, 2020, 221 էջ
Եկեղեցու հայրեր, վարդապետներ (IV-VIII դարեր)
2020 | Գիրք/Book
Երևան, 2020, 380 էջ
Նորայայտ հայ մատենագիր «Փիլովն»-ը եւ նրա ճառը
2019 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2019, ԺԲ, էջ 122-132
Հակոբ Քյոսեյան , Վ. Դևրիկյան
Հայ մատենագիրները հայոց գրի և թարգմանչաց մասին
2019 | Գիրք/Book
Երևան, 2019, 708 էջ
Նորահայտ պատառիկներ Հովհան Ոսկեբերանի Մատթեի մեկնության հայերեն թարգմանությունից
2018 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2018,Ե, էջ 106-111
Աստվածաշնչի մեկնությունը Ա-Ե դարերում
2018 | Գիրք/Book
Երևան, 2018, 630 էջ
Ներածություն հայ եկեղեցական մատենագրության
2018 | Գիրք/Book
Երևան, 2018, 735 էջ
Ավանդություններ, Մեկնություններ, Ճառեր, թարգմանություն, ծանոթագրութ.
2017 | Գիրք/Book
Երևան 2017, 175 էջ