Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Սամվել Սուրենի Մկրտչյան

Ամբիոնի վարիչ | Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
Կրթություն
Երևանի Պետական Համալսարան, Պատմության ֆակուլտետի Ազգագրության բաժին (1978 - 1983 թթ.):
Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ) ասպիրանտուրա (1988 - 1990 թթ.)

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (1997 թ.) Թեկնածուական թեզ. «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության արդի տոնածիսական համակարգը (էթնոսոցիոլոգիական հ Պատմական գիտությունների դոկտոր, թեզի պաշտպանության ժամկետը՝ 2011 թ. հուլիսի 12: Թեման` «Հայոց տոնական համակարգի էթնոմշակութային առանձնահատկությունները (ավանդույթ և արդիականություն)» հետազոտություն)»:

Գիտական կոչումներ
2011 թ. - դոցենտ
2015 թ. -պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1983-1988 թթ. Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարան (ՀԱՊԹ)
1983-1984 թթ. կրտսեր գիտաշխատող
1985-1988 թթ. ավագ գիտաշխատող
1986-1988 թթ. ՀԱՊԹ-ի Հասարակական կենցաղ և հոգևոր մշակույթ բաժնի վարիչ:
1988-2022 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
1988-1995 թթ. կրտսեր գիտաշխատողի պաշտոնակատար
1995-1997 թթ. կրտսեր գիտաշխատող
1997-2004 թթ. գիտաշխատող
1998-2005 թթ. անհատական գիտական թեմայի ղեկավար. թեման է՝ «Հայոց տոնածիսական համակարգը»
2004-2021թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի էթնոսոցիոլոգիայի բաժնի ավագ գիտաշխատող
2021թ. - ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող
2015 –2021 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի կրոնի պատմության և տե-սության ամբիոնի վարիչ
2021-2022թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
2007թ. – ից առ այսօր
Դասախոսությունների կուրս ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետում՝ հետևյալ թեմաներով. «Հայոց տոնական համակարգի էթնոմշակութային առանձնահատկությունները», «Հայոց արդի կրոնական վարքագիծ», «Հայ եկեղեցի և սփյուռք», «Հայ ազգագրություն», «Հայոց եկեղեցու պատմություն », «Հետազուոթյան պլանավորում և մեթոդներ», «Գիտական սեմինար»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգարություն, ԸՆդհանուր ազգագրություն, Հայ եկեղեցու պատմություն, Հայոց տոնածիսական համակարգ, Բնակչության կրոնական վարքագիծ, Ընտանեկան հարաբերություններ, Մշակութային տուրիզմ, էթնոսոցիալական և մշակութային այլ հիմնախնդիրներ

Մասնակցությունը գիտական ծրագրերին
1. «Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի» կողմից հայտարարված ծրագրի ղեկավար. թեման՝ «Մշակութային տուրիզմի զարգացման հեռանկարները Մեղրիում», իրականացման ժամկետը՝ 2002 թ.
2. ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված մրցութային ծրագրի մասնակից. թեման՝ «Ակնարկներ հայ եկեղեցու պատմության». իրականացման ժամկետը՝ 2008-2010 թթ.: Ծրագրի ղեկավար՝ Լևոն Սարգսյան
3. ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված մրցութային ծրագրի մասնակից. թեման՝ «Ակնարկներ հայ եկեղեցու պատմության». իրականացման ժամկետը՝ 2011-2013 թթ.: Ծրագրի ղեկավար՝ Լևոն Սարգսյան
4. ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված մրցութային ծրագրի մասնակից. թեման՝ «Կրոնը Հայաստանի հասարակական կյանքում», իրականացման ժամ¬կե¬տը 2013-2015 թթ: Ծրագրի ղեկավար՝ Անուշավան եպս Ժամկոչյան: ԿՈԴ - 13-6D375
5. ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված մրցութային ծրագիր. թեման՝ «Կրոնական արդի գործընթացներն էթնոմշակութային արժեքների պահպանման համատեքստում». իրականացման ժամկետը՝ 2016-2017 թթ.:
Ծրագրի ղեկավար՝ Սամվել Մկրտչյան: ԿՈԴ - 15T-6D227
6. ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված մրցութային ծրագիր. թեման՝ « Կրոնական իրավիճակը Հայաստանում՝ սոցիալմշակութային և պետական-քաղաքական արդի գործընթացների համատեքստում». իրականացման ժամկետը՝ 2018-2020 թթ.:
Ծրագրի ղեկավար՝ Սամվել Մկրտչյան: ԿՈԴ - 18T-6D120
7․ ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված մրցութային ծրագիր. թեման՝ « Հայոց կրոնական վարքագիծը սահմանային իրավիճակներում». իրականացման ժամկետը՝ 2021-2024 թթ.: Ծրագրի ղեկավար՝ Սամվել Մկրտչյան:

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

(+374 10) 56-24-79

«Ռ. Նահապետյան - Ազգաբանական ուսումնասիրություններ»
2020 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2020, թիվ 3 (660), էջ 307-310
Հայոց տոնածիսական համակարգը խորհրդային հակակրոնական քաղաքականության համատեքստում (1920-1930-ական թթ.)
2020 | Հոդված/Article
Խորհրդային Հայաստանը 1920-1930-ական թվականներին, 2020, 1, էջ 62-73
Տոներ. հայկական ժողովրդական ծեսեր, սովորույթներ, հավատալիքներ (Ավանդույթ և արդիականություն)
2020 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2020, 192 էջ
Հայոց տոնածիսական մշակույթը ընտանեկան ավանդույթների համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Հայ ընտանիքն արդի մատահրավերների համատեքստում միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2019, 13, էջ 104-118
Միհրան Գալստյան, Ռուբեն Օհանջանյան, Թամար Զաքարյան, Գայանե Հակոբյան. Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում
2019 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2019, 1(655), էջ 361-366
|
Նորույթ հանգուցյալների հիշատակման օրերի համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու: 2019, Ա, էջ 101-107
|
Հայոց առաջին հանրապետության տոնական համակարգը որպես պատմամշակութային կարևոր սկզբնաղբյուր
2018 | Հոդված/Article
ԱրՊՀ Հայագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, 8, էջ 69-81
Հայոց տոնական համակարգը ղարաբաղյան շարժման և պատմական հիշողության համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
ԱրՊՀ գիտական ընթերցումներ, 2018, 1, էջ 495-500
Սամվել Ս․ Մկրտչյան , Սարգիս Ռ. Մելքոնյան
Ալեքսանդրիայի 633 թ. ժողովը՝ Արևելահռոմեական կայսրության միարարական նոր քաղաքականության համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017, 3 (59), էջ 156-173
|
Սուրբ Սարգիս տոնի դրսևորումները խորհրդային շրջանում (1920-1940 թթ.)
2017 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 129-137
|
Տեառնընդառաջ-Տրընդեզ տոնը խորհրդային շրջանում (1920-1940-ական թթ.)
2017 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 138-143
|
Նոր տարի - Ամանորի տոնի դրսևորումները խորհրդային շրջանում (1920-1950-ական թթ․)
2016 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016, ԺԱ, 209-216 էջ
|
Քրիստոսի ծննդյան տոնի դրսևորումները խորհրդային շրջանում (1920-1930-ական թթ․)
2016 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016, ԺԱ, 216-224 էջ
|
Հայոց տոնածիսական մշակույթ
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան, Երևան
Праздничная культура,Традиции и современность
2012 | Հոդված/Article
Армяне (Народы и культуры), Москва, Наука, 2012, с. 300-306 (643 стр.)
Էպիկական ստեղծագործություններ. ժողովրդական բանահյուսություն
2011 | Հոդված/Article
Ա/. Հայկ, Արամ, Արա Գեղեցիկ, Տորք Անգեղ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի վեբ կայք ( http:// www, bonjour. am /unesco/ )
Բնության ու տիեզերքի հետ առնչվող ավանդազրույցներ և հավատալիքներ
2011 | Հոդված/Article
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի վեբ կայք ( http:// www, bonjour. am /unesco/ ):
ՏՈՆԵՐ (սովորույթներ, ծիսակատարություններ, հանդիսություններ)
2011 | Հոդված/Article
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի վեբ կայք ( http:// www, bonjour. am /unesco/ )
Նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը հայոց ավանդական կենցաղում (19-րդ դ.-20-րդ դ. սկիզբ)
2011 | Հոդված/Article
«Հասկեր. մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք», № 2, Երևան, 2011, «Զանգակ-97» տպարան, էջ 13-31 (117 էջ)
Հայոց կրոնական վարքագծի տարիքային առանձնահատկությունները խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում
2011 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակ., XXI դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը, Աճեմյան մատենաշար ԺԴ, Երևան, 2011, ԵՊՀ հրատ., էջ 79-83
Տոներ: Հայկական ժողովրդական ծեսեր, սոգվոգրույթգներ, հավատգալիքներ (ավանդույթ և արդիականություն)
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Գասպրինտ» տպ., Երևան, 2010, 192 էջ
Լևոն Սարգսյանի «Հայոց տոնացույցի ծագումն ու զարգացումը (4-8-րդ դդ.)» մենագրության վերաբերյալ
2010 | Հոդված/Article
«Էդիտ Պրինտ» հրատ., ՊԲՀ, Երևան, 2010, № 2, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 264-265
«Ախար» կամ «Ախառ» մատաղի երևույթը Զատիկ տոնի համատեքստում, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում
2010 | Հոդված/Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XIV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2010, էջ 288-297
Տավուշցիների տոնական և կրոնական վարքագծային փոփոխությունները խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում
2009 | Հոդված/Article
Տավուշ, նյութական և հոգևոր ժառանգություն. Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Իջևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2009, էջ 166-175:
Վարդավառը Տավուշում. (ավանդույթ և արդիականություն)
2008 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Դ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 349-362 (414 էջ):
Վարդավառի էթնոմշակութային և սոցիալական առանձնահատկությունները Տավուշում
2007 | Հոդված/Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XIV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2007, էջ 199-211:
Տոները հայոց արդի կենցաղում (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն)
2007 | Հոդված/Article
ՀԱԲ, № 22, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2007, էջ 129-237 (265 էջ):
Տիրոջն ընդառաջ
2006 | Հոդված/Article
trndez- http:// www.hetq.am /arm/ society/ 0602-,,html, Hetq Online, Page 1 of 3- Page 2 of 3- Page 3 of 3, 15. 02. 2006
As the year begins, so will it continue
2006 | Հոդված/Article
http://www.hetq.am/eng/society/h-1202-ny.html, Hetq Online, Page 1 of 2- Page 2 of 2, 10. 02. 2006
Վարդավառը հայոց ավանդական և արդի կենցաղում
2006 | Հոդված/Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XIII, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2006, էջ 181-189:
Երևանցիների տոնածիսական և կրոնական վարքագծային փոփոխությունները XX դարավերջին
2006 | Հոդված/Article
Երևան քաղաքի պատմության թանգարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու` նվիրված Երևանի պատմության հարցերին, Երևան, 2006, էջ 139-148 (263 էջ):
Հայոց տոնածիսական վարքագծի փոփոխությունները խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում
2006 | Հոդված/Article
«Գիտելիք և խորհրդանշան, հավատալիք և սովորույթ», «Նշանակ» հրատ., Երևան, 2007, էջ 162-173:
Ինչպես սկսես Նոր տարին, այնպես էլ կշարունակես
2006 | Հոդված/Article
http://www.hetq.am/arm/society/h-1202-ny.html, Hetq Online, Page 1 of 2- Page 2 of 2, 10. 02. 2006
Տոները ղարաբաղցիների ավանդական կենցաղում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. Անցյալը, ներկան և ապագան
2006 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողով, Ստեփանակերտ, հունիս 21-24, 2006 թ., ԵՊՀ հրա¬տ., Երևան, 2007, էջ 395-401:
Տերընդեզ-Տեառնընդառաջ տոնը հայոց ավանդական և արդի կենցաղում
2005 | Հոդված/Article
Գիտելիք և խորհրդանշան, հավատալիք և սովորույթ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» միջազգային 1-ին գիտաժողով (Ծաղկաձոր, 2005 թ., դեկտեմբերի 1-3), Երևան, 2006, էջ 141-153:
Շիրակի բնակչության տոնական վարքագիծը հայ էթնոսի ներէթնիկ խմբերի ընդհանուր համալիրում
2004 | Հոդված/Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգություն, Հանրապետ. 6-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Գյումրի, 2004, էջ 59-61:
Մեղրեցիների տոնածիսական վարքագծային փոփոխությունները վերջին հարյուրամյակում
2004 | Հոդված/Article
«Հայ ժողովրդական մշակույթ», XII, «Մուղնի» հրատ., Երևան, 2004, էջ 103-107:
Изменения праздничного поведения армян в контексте религиозного и этнического (этносоциологическое исследование)
2002 | Հոդված/Article
Лавровские (среднеазиатско-кавказские) чтения 2000-2001 гг. Краткое содержание докладов. изд-во "Аграф", СПб., 2002, с. 92-93 (139 стр.)
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996