Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Լուսինե Հովհաննեսի Մելքոնյան

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
Կրթություն
ՈՒսանող`
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, կենսաբանության և քիմիայի ֆակուլտետ, կենս-էկոլոգիա բաժին
Ասպիրանտ`
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ

Գիտական ստիճան
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեմա՝ «L-ալանինի բարձրակտիվ շտամ-արտադրիչների ստացումը և կենսասինթեզի տեխնոլոգիայի մշակումը»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Կենսատեխնոլոգիա, մանրէաբանություն, գենետիկա

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի Ֆարմացիայի ինստիտուտի Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ
2017 թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ավագ գիտաշխատող
2016 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ
2015 - 2016 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
2014 - 2016 թթ. ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ գիտաշխատող
2008 - 2013 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ կրտսեր գիտաշխատող

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ
Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա
Հայկական միկրոբիոլոգիական ասոցիացիա
Կենսաքիմիկոսների հայկական ասոցիացիա
Federation of European Microbiological Societies (FEMS)

Պարգևներ
2009 թ.՝ Առաջին խրախուսական մրցանակ (Young Knowledge Building The Futur, International Innovation Award 2009, Fruitfull Armenia 5th)

Դրամաշնորհներ
465 «L-իզոլեյցինի Brevibacterium flavum 23 շտամ-արտադրիչի կատարելագործումը՝ առևտրայնացման նպատակով» (2008-2010 թթ.)
ՄԳՏԿ #А-1868 «Ազոտֆիքսող միկրոօրգանիզմների և մոդիֆիկացված ցեոլիտների հիման վրա էկոլոգիապես մաքուր կոմպլեքս կենսապարարտանյութի ստացման նոր տեխնոլոգիայի մշակում» (2010-2012 թթ.)
13-2I359 «Տեխնոլոգիական արժեք ունեցող ալֆա-ամիլազի և գլյուկոամիլազի գեների կլոնացնում և համապատասխան ֆերմենտների բնութագրում» (2013-2015 թթ.)
13RF-054 «C-C կապի ասիմետրիկ առաջացման համար Cu(II)-ի, Ni(II)-ի, Pd(II)-ի քիրալային կոմպլեքսների վրա հիմնված սկզբունքորեն նոր կատալիտիկ համակարգեր» (2013-2015 թթ.)
Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ «Short Term Conference and Travel Grant» (2014 թ.)
16YR-2I016 «Bacillus amyloliquifaciens‐ի ɑ‐ամիլազի գենի հիման վրա ɑ‐ամիլազի շտամ‐արտադրիչի ստացումը եւ ռեկոմբինանտ ֆերմենտի բնութագրումը» (2016-2018 թթ.)
Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ «Short Term Conference and Travel Grant» (2017 թ.)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

lusinemelkonyan@ysu.am

L. Melkonyan , A. Paloyan, A. Hambardzumyan, G. Avetisova , A. Mkhitaryan, A. Sargsyan, S. Stepanyan, S. Arabachyan, A. Saghyan
Study of some metals effect on a-amylase activity of Bacillus amyloliquefaciens MDC 1974 strain
2018 | Թեզիս/Thesis
43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 178
|
A. Paloyan, L. Melkonyan , A. Sargsyan, T. Arakelyan, M. Izmailyan, G. Avetisova , A. Hambardzumyan, A. Saghyan
Optimization of fermentation condition for a-amylase production
2018 | Թեզիս/Thesis
"Biochemistry Forever" 43rd FEBS Congress. 2018, p. 177
|
L. Melkonyan , G. Avetisova , A. Chakhalyan, S. Keleshyan, Zh. Karapetyan, S. Stepanyan, A. Toplaghaltsyan, A. Saghyan
Biotechnological approaches for obtaining of new complex biopreparation for organic agriculture
2017 | Թեզիս/Thesis
7th Congress of European Microbiologists (FEMS). July 9-13, 2017, Valencia, Spain, 337
S. K. Keleshyan, A. Kh. Chakhalyan, N. A. Hovhannisyan , G. Ye. Avetisova , M. B. Chitchyan, G. G. Oganezova , M. A. Melkumyan, N. S. Avetisyan, L. H. Melkonyan
Influence of Glutamate Dehydrogenase Activity on L-Proline Synthesis
2017 | Հոդված/Article
Applied Biochemistry and Microbiology, 2017, 53, 5, 470-476
К. М. Сарикян, Г. Ж. Саргсян, Г. Е. Аветисова , Л. О. Мелконян
Новое биоудобрение «Азоцеовит-1» для органического овощеводства и его испытание на посадках перца и баклажана в Армении
2017 | Հոդված/Article
ІІІ Международная научно-практическая конференция «Неделя науки в Крутах – 2017». 13-14 марта, 2017, Круты, Черниговская обл., Украина, 264-271
A. Toplaghaltsyan, S. Keleshyan, Zh. Karapetyan, N. Khachaturian, G. Avetisova , L. Melkonyan , S. Stepanyan
Screening of lactic acid bacteria with a wide spectrum of antifungal activity
2017 | Թեզիս/Thesis
4th International Scientific Conference of Young Researchers “Biotechnology: Science and Practice”. 2017, 66-67 pp.
|
G. Avetisova , L. Melkonyan , S. Stepanyan, K. Sarikyan, V. Ghochikyan, S. Keleshyan, Zh. Karapetyan, A. Toplaghaltsyan
Effect of " Ecobiofeed+ " Biopreparation on Eggplant (Solanum Melongena S.)
2017 | Թեզիս/Thesis
4th International Scientific Conference of Young Researchers “Biotechnology: Science and Practice”. 2017, p. 63
|
A. Paloyan, L. Melkonyan , A. Sargsyan, A. Mkhitaryan, A. Hambardzumyan
Substrate specifity of x-amylase isolated from B.amiloliquefaciens strain MDC1974
2017 | Թեզիս/Thesis
4th International Scientific Conference of Young Researchers “Biotechnology: Science and Practice”. 2017, p. 37
|
Мелконян Л. О. , Степанян С. Х., Аветисова Г. Е. , Сарикян К. М.
Новый биопрепарат «экобиофид+» для органического земледелия и его испытание на посадках томатов в Армении
2017 | Հոդված/Article
Innovative approaches and perspective ideas of young scientists in agrarian sciences. The proceedings of the international scientific-practical conference of young scientist. 2017, 384-387pp.
|
К. М. Сарикян, Г. Ж. Саргсян, Г. Е. Аветисова , Л. О. Мелконян
Новое биоудобрение «Азоцеовит-1» для органического овощеводства и его испытание на посадках перца и баклажана в Армении
2017 | Հոդված/Article
Неделя науки в Крутах -2017. 2, стр. 264-271
|
А. Х. Чахалян, С. К. Келешян, Ж. В. Карапетян, А. Г. Давтян, Г. Е. Аветисова , Л. О. Мелконян , А. С. Дадаян, А. С. Сагиян
Изучение ингибирующих свойств новых небелковых аминокислот и отбор эффективных аналогов L-аминокислот для селекции высокоактивных штаммов-продуцентов
2016 | Հոդված/Article
Прикладная биохимия и микробиология (Applied Biochemistry and Microbiology), 2016, 52, стр. 62–67
L. H. Melkonyan , G. H. Tepanosyan, G. Ye. Avetisova , A. Kh. Chakhalyan, S. Gh. Keleshyan, Zh. V. Karapetyan
The nitrogen-fixing strain for biopreparation
2016 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2016, 68, pp. 65-68
|
Chakhalyan A. Kh., Keleshyan S. Gh., Karapetyan Zh. V., Davtyan A. G., Avetisova G. Y. , Melkonyan L. H. , Dadayan A. S. , Saghyan A. S.
The inhibitory properties of new non-protein amino acids and the screening of effective analogs of L-amino acids for the selection of highly active strain-producers
2016 | Հոդված/Article
Applied Biochemistry and Microbiology, 2016, v. 52, № 1, p. 51-55
G. Ye. Avetisova, L. H. Melkonyan , A. Kh. Chakhalyan, S. Gh. Keleshyan, Zh. V. Karapetyan, A. S. Saghyan
New complex nitrogen biofertilizer for agriculture
2014 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Translational Biocatalysis”. December 16, 2014, RSC, Burlington House, London, UK. p. 12
G. Ye. Avetisova , L. H. Melkonyan , A. Kh. Chakhalyan, S. Gh. Keleshyan, A. S. Saghyan
Selection of new highly active L-alanine producer strains of Brevibacterium flavum and comparison of their activity in alanine synthesis
2014 | Հոդված/Article
Russian Journal of Genetics: Applied Research, 2014, 4, 1, 23-26
Селекция новых высокоактивных штаммов–продуцентов L–аланина у Brevibacterium flavum и сравнительная характеристика их аланинcинтезирующей активности
2013 | Հոդված/Article
Вавиловский журнал генетики и селекции, 2013, 17, 3, 430–434
Л. О. Мелконян , А. А. Амбарцумян, Г. Е. Аветисова , А. Х. Чахалян, А. С. Сагиян
Показатели материально-энергетического баланса биосинтеза L-аланина Brevibacterium flavum
2013 | Հոդված/Article
Биотехнология, 2013, 3, 47-50
L. H. Melkonyan , G. Y. Avetisova , A. A. Hambardzumyan, A. Kh. Chakhalyan, A. S. Saghyan
Study of regulation of some key enzymes of L-alanine biosynthesis by Brevibacterium flavum producer strains
2013 | Հոդված/Article
Applied Biochemistry and Microbiology, 2013, 49, 2, 120-124
L-ալանինի ստացման եղանակ
2012 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ Արտոնագիր №2691A, 2012
A. Chakhalyan, G. Avetisova , A. Saghiyan , L. Chil-Akopyan, L. Melkonyan , R. Gevorkyan, H. Sargsyan, L. Ghazarian
Zeolites in complex nitrogen biofertilizers
2008 | Հոդված/Article
ELSEVIER, Zeolites and related materials – trends, targets and challenges, 2008, 521-524