Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
Подготовка кадров с высшим экономическим образованием была начата в Ереванском университете еще с 1921 г.
>
Ֆինանսական կայունության գնահատման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (1), էջ 71-80
|
Ի՞նչ անել 2. Տնտեսական հեղափոխություն. ընկալումը և գործարկումը
2019 | Գիրք
Գիտագործնական խորհրդաժողով: Խմբ.՝ Լուսյա Մեհրաբյան։ Եր., Անտարես, 2019, 208 էջ
|
Վճարահաշվարկային համակարգի դերը ՀՀ տնտեսությունում
2019 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 67-75
|
Ինովացիոն գործունեությունը որպես կապի ոլորտի զարգացման հիմնական ուղղություն
2019 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 57-66
|
Ներկառուցված ոչ ֆորմալ ինստիտուտների գործառնումը սահմանադրականության համատեքստում
2019 | Հոդված
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ» գիտական պարբերական, Երևան, 2019, էջ 15-28
|
Պետության կայացվածության և սահմանադրականության փոխառնչությունները
2018 | Հոդված
Գիտական Արցախ, 2018, N1, Էջ 283-290
Իշխանության գերխնդիրը սահմանադրականության մակարդակի բարձրացումն է
2018 | Հոդված
Ինչ անել. Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, գիտագործնական խորհրդաժողով, Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների ﬕություն, 2018, Երևան, Էջ 9-16
,
Оценка технологического развития государств – членов ЕАЭС и стран других региональных экономических объединений
2018 | Հոդված
Международная торговля и торговая политика, 2018, С. 124-134, 1 (13)
|
, ,
Սահմանադրականություն. ինստիտուտների ընկալումը և երկրների բարեկեցությունը
2018 | Գիրք
Զանգակ, Երևան, 2018, 208 էջ
, ,
Социально-институциональные признаки разграничения уровня конституционализма стран с переходной экономикой
2018 | Հոդված
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 2018, 12/554, стр. 147-158
|