Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Юридический факультет - один из старейших факультетов Альма-матер с богатыми культурными и научными традициями.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
, , ,
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, ընդհանուր մաս, սխեմաներ
2023 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, խմբագիր Ա.Մ.Հայկյանց, Երևան, <<Հայրապետ>> հրատ., 2023 թ., 260էջ
,
Մտավոր սեփականության իրավունք
2023 | Գիրք
ԵՊՀ, ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2023, 368 էջ
Չմրացակցելու համաձայնությունն աշխատանքայի իրավունքում
2023 | Հոդված
«Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2023 թ., 120 էջ
, ,
Ընտրական համակարգի ազդեցությունը ժողովրդաիշխանության իրացման գործում
2022 | Գիրք
Մենագրություն, Վարդան Նորիկի Այվազյան (Գլուխ 1), Անահիտ Արտյոմի Մանասյան (Գլուխ 2), Տարոն Վարդանի Սիմոնյան (Գլուխ 3): Երևան, Հայրապետ, 2022թ, 176 էջ
Государство в реалиях международно-уголовных деяний (Պետությունը միջազգային-քրեական արարքների իրողություններում)
2022 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (37), էջ 97-112
|