Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Юридический факультет - один из старейших факультетов Альма-матер с богатыми культурными и научными традициями.
>
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն - 1
2017 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ
|
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Գիրք
Երևան, Հայրապետ հրատ., 2017, 256 էջ
|
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք . Պարտավորական իրավունք
2017 | Գիրք
Խմբ.` Վ. Դ. Ավետիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 276 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
|
, , , ,
Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով
2017 | Գիրք
Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, 240 էջ
|
Диспозитивные процессуальные права в гражданском процессуальном праве
2017 | Հոդված
Высшая Школа, 2017թ․№16/ 2017, стр. 23-28
|
Ընտանեկան միկրոսոցիումի բնույթը և էվոլյուցիան
2017 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 65-69
|
Վճռաբեկ բողոքը` որպես վճռաբեկ վարույթի հիմք
2017 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 13-22
|
Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորություններ (արտապայմանագրային պարտավորություններ)
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., Հայաստան, Երևան, 2017թ․, 126 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
Անչափահասների հանցավորության վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում (1993-2016 թթ.)
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 71-83
|
Աշխատանքային իրավունքների չարաշահման խնդրի շուրջ (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի գիտագործնական մեկնաբանություններ)
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 44-53
|