Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Курсы по востоковедению велись в университете с первых же лет основания университета.
>
Петросян Ю. А., Османская империя: могущество и гибель (изд. второе, испр.), Санкт-Петербург, «Наука», 2017, 350 с.
2018 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2018, 2(14), էջ 228-230
Սղերդի և շրջակա գյուղերի հայ բնակչության գանգատ-խնդրագրերը քուրդ ցեղապետերի եվ շեյխերի հալածանքների վերաբերյալ
2018 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր: 2018, N 3 (15), էջ 208-215
James Bryce's Letters to Arshak Safrastyan (1915-1916)
2018 | Հոդված
Բանբեր հայագիտության, 2018, 2(17), էջ 195-201
,
The educational role of the Late Medieval Persian-Ottoman Turkish bilingual dictionaries. The codices of the Matenadaran
2018 | Հոդված
Turkic Languages, 2018, 22/2, էջ 167-174
15-16-րդ դարերի օսմանյան գրականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2018 | Հոդված
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2018, 1.3 (26), էջ 33-41
Կրոնական թեմատիկայի արտացոլումը Միհրի Հաթունի ստեղծագործություններում
2018 | Հոդված
Կանթեղ, 2018, 3 (76), էջ 17-24
Ցանցերի և ցանցապետության էության շուրջ
2018 | Հոդված
ԵՊՀ Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծական տեղեկագիր, 2018, 12, էջ 7-17
|
,
О духовных ценностях и культурно-гуманитарном пространстве, объединяющих народы стран ЕАЭС
2018 | Հոդված
Армения в ЕАЭС: Евразийская экономическая интеграция в Действии. 2018, 1, стр. 83-95
Աբդուլ Համիդ II-ի աքսորի տարիները ժամանակակիցների հուշերում
2018 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2018, 3 (15), էջ 97-107
|
Աբդուլ Համիդ II ներքին քաղաքականությունը և դրա լուսաբանումը թուրքական պատմագրության մեջ (Ուրվագիծ)
2018 | Հոդված
Պատմաբանասիրական հանդես, 2018, 2 (208), էջ 154-163
|