Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Курсы по востоковедению велись в университете с первых же лет основания университета.
>
Կովկասյան պարսկերենում բուն ապառնի ժամանակաձեվի կազմության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2018, 14, էջ 366-380
|
Կնոջ էմանսիպացիայի խնդիրը Միհրի Հաթունի «Աղերսագրում»
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2018, հատոր 14, էջ 279-288
|
Արդի հայ և ադրբեջանական մամուլի լեզվի բառապաշարի զուգադրական քննություն
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2018, հատոր 14, էջ 315-328
Բույսերի անվանման հիմնական սկզբունքները պարսկերենի և հայերենի բուսանվանական համակարգերում
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 403-419
Մուսուլմանների կողմից տրված հրովարտակ-պայմանագրերի դերը քրիստոնյա բնակչության կյանքում
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 14-27
|
Եգիպտոսի նվաճումը Օմար Իբն Ալ-Խատտաբ (634-644) խալիֆայի օրոք քրիստոնեական և մուսուլմանական պատմագրության մեջ
2018 | Հոդված
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, Հատոր 10, էջ 23-32
|
Սիրային մոտիվները «Շահնամե»-ում
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2018, հ. 14, էջ 431-440
|
XVIII դարի թուրքմենական գրականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր: 2018, 14, էջ 289-298
|
Երիտթուրքերի բռնի կրոնափոխության քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր: 2018, 14, էջ 124-137
|
The Price of Political Stability of Azerbaijan: the Opponents of Democracy
2018 | Հոդված
Political Stability of Newly Independent Countries under Conditions of Modernization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova). 2018, pp. 86-121