Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Курсы по востоковедению велись в университете с первых же лет основания университета.
>
Պարսկերեն լեզվի հարադիր բառակապակցությունների ռիթմ հնչերանգային կառուցվածքի ուսումնասիրության շուրջ
1975 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» N 2, 1975թ. էջ 210-216
Իրանական ժողովրդի ազգային-ազատագրական շարժման մեջ դասակարգային և քաղաքական ուժերի տեղաբաշխումը (1949 - 1951 թթ.)
1972 |
Հասարակական գիտությունների գծով երիտասարդ գիտնականների կանֆերանսի նյութերը, Երևան, 1972, էջ 242-243
Иран в творчестве Раффи
1972 | Հոդված
Национальное и интернациональное в литературах Востока (сб.), М, 1972
Основные причины правительственного переворота в Иране в 1953 г.
1971 | Հոդված
Политические и социальные отношения в странах Востока, Москва, 1971, ст. 134-140.
Отражение иранской революции 1905-1911 гг. в армянском журнале “Хатабала”
1971 | Հոդված
Журн. “Народы Азии и Африки”, 1971, N 4
Իրանի ազգային բուրժուազիայի կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը (1951-1953 թթ.)
1971 | Հոդված
Երիտասարդ գիտնականների գիտական կոնֆերանսի նյութերը, Երևան,1971, էջ 247-248
Сатирические газетные жанры в персидской прессе начала века и их значение для развития персидской прозы нового типа
1970 | Հոդված
Մերձավոր Արևելքի երկրներ, ժողովուրդներ, IV, Իրան, 1970
Արդի պարսից նովելը (ժանրի զարգացման պատմությունից) «Սոցիալական մոտիվները ժամանակակից պարսկական արձակում»
1970 | Հոդված
Երևան, 1970
Иранские литераторы о проблеме обновления персидской литературы
1966 | Գիրք
Вестник обществ. Наук АН Арм. ССР, 1966, N 12
Становление жанра новеллы в современной персидской литературе
1966 | Հոդված
V межвузовская конф. по Иранской филологии (тезисы), Душанбе, 1966