Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Курсы по востоковедению велись в университете с первых же лет основания университета.
>


Декан | Факультет востоковедения

1940-1960-ական թվականների թուրքական պոեզիայի հիմնական առանձնահատկությունները. հակասական «գրական մանիֆեստների» ժամանակաշրջանը
2021 | Հոդված
«Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 18, էջ 65-78
,
Թուրքական մոդեռնիստական արձակը. ընդհանուր պատկերի ուրվագծման փորձ
2020 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 53-60
|
Отношения между Турцией и нацистской Германией в годы Второй мировой войны: теоретические и практические сферы влияния
2019 |
XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). 2019, стр. 161-163
Երիտթուրքեր-քեմալականներ. Գաղափարական և կադրային շարունակականություն
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 152-165
|
, ,
Проблема детей-сиротв мемуарах Халиде Эдип Адывар (1882–1964)
2018 |
XXVI международная научная конференция "Дмитиревские чтения". 2018, p. 93
Childhood voices from the past:two genocide narratives and "mental motherland" concept
2018 |
6th INoGS Global Conference: “Genocide and Mass Violence: diagnosis, treatment, and recovery?“. Humanities, social and medical sciences facing extreme violence. 2018, p. 56-57
Հույների արտաքսումը Ստամբուլից 1964 թվականին
2018 | Հոդված
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, թիվ 2 (62), էջ 177-194
Նազըմ Հիքմեթ. հեղափոխականության և ազգայնամոլության քնարերգուն
2018 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 24-41
|
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն
2018 | Գիրք
Հայաստան, 364 էջ, 2018, հայերեն
Հայերը Արևմտյան Հայաստանում և Թուրքիայում (1945-1991 թթ.)
2018 | Գիրք
Հայոց պատմություն, հատոր IV, գիրք II, նորագույն ժամանակաշրջան (1945-1991 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Երևան, «Զանգակ» հրատ, 2016, էջ 500-521
Թուրքական գրականության պատմություն (XX դարի 20-ական թթ. XXI դարի սկիզբ)
2017 | Գիրք
Դասագիրք: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2017թ․, 264 էջ
Հայկական հարցը Միդհատ Շյուքրյու Բլեդայի հուշերում
2017 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր: 2017, հատոր 13, էջ 11-30
, ,
О преподавании турецкого языка в ереванском государственном университете
2017 | Հոդված
Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. 2017, стр. 307-312
, ,
О преподавании турецкого языка в ереванском государственном университете
2017 | Հոդված
Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования. 2017, стр. 307-312
Турецкая литература Германии конца ХХ - начала ХХI веков: основные тенденции развития
2017 |
Азия и Африка: Наследие и современность. 2017, стр. 240-242
Հայերը Արևմտյան Հայաստանում և Թուրքիայում
2016 | Հոդված
Հայոց պատմություն: Հատոր 4: Գիրք 2: Նորագույն ժամանակաշրջան: 2016, 4, 500-521 էջ
,
The reflection of the plot routes of the myth of Rostem and Sohrab in the postmodern Turkish literature. Orhan Pamuk's novel "The Red-Haired Woman"
2016 |
International Conference on Oriental Studies, persian Literature and History of Commemoration of "Saadi Shirazi". 2016, p. 108
Հայկական թեմատիկան ժամանակակից թուրք գրականության մեջ (XX դ. երկրորդ կեսին–XXI դ. սկզբին)
2016 | Գիրք
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 148 էջ, Հայաստան, Երևան
Թուրքական լեզվաքաղաքականության ազգայնամոլական ուղղվածության շուրջ
2016 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 110-118 էջ, Հայաստան
Վազգեն Առաջին կաթողիկոսի 1961թ. Թուրքիա կատարած այցի որոշ մանրամասների շուրջ (արխիվային փաստաթղթերի լույսի ներքո)
2016 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 58-66 էջ, Հայաստան
Թուրքական նեօսմանիզմի քաղաքականության շուրջ. Հիմնական թիրախները և մեթոդները
2015 | Հոդված
Հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը նոր օսմանականության գաղափարախոսության համատեքստում: 2015թ․, 22-31 էջ
Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության բռնի իսլամացման քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ որպես ցեղասպանական արարք
2015 | Գիրք
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2015թ․, 240 էջ
Погромы греков и армян в Турции 6-7 сентября 1955 года
2015 | Հոդված
Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ, 2015, 1, 269-275 стр.
Հայոց ցեղասպանության թեման ժամանակակից թուրք գրականության մեջ. համառոտ ակնարկ
2015 | Հոդված
Անցյալի ապագան: Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 26-42 էջ
Հայոց Ցեղասպանության կազմակերպիչների և իրականացնողների հերոսացման գործընթացը Թուրքիայում (1920-ականներ)
2015 | Հոդված
Պատմաբանասիրական հանդես, 2015թ․, թիվ 2, էջ 61-71 էջ
Հայոց ցեղասպանության նկատմամբ թուրքական քաղաքականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ (1965 և 2015թթ.)
2015 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, թիվ 3 (6), էջ 11-21 էջ, Հայաստան
Ցեղասպանությունից փրկված հայ որբ երեխաների վկայությունները թուրքալեզու հուշագրական-փաստագրական գրականության մեջ
2015 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2015թ․, հատոր 9, էջ 287-304 էջ
A General Overview of the Turkish Government’s Policy towards Armenian Minority (չինարեն)
2015 | Հոդված
Global Studies Review, vol. 2, Shanghai, 2015, p. 110-119, 10 էջ
Ադալեթ Աղաօղլուի ստեղծագործությունների ոճական և թեմատիկ առանձնահատկությունների շուրջ
2015 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, հ. 9, էջ 366-376
1936-38-ի Դերսիմի ցեղասպանութեան հայկական ուղուածութեան շուրջ
2015 | Հոդված
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պեյրութ, 2015, հատոր ԼԵ (35), էջ 399-420
Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչների և իրականացնողների հերոսացման գործընթացը Թուրքիայում (1920-ական թվականներ)
2015 | Հոդված
Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 2015, թիվ 2 (199), էջ 61-71 Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 2015, թիվ 2 (199), էջ 61-71, 11 էջ
Պոստմոդեռնիստական «նորարական վեպը՝ որպես թուրքական քաղաքական վեպի ավանդույթների անկման ազդարար
2015 | Հոդված
Էջմիածին, (պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի), Ս. Էջմիածին, 2015, № Ե, մայիս, էջ 89-97, 9 էջ
ԽՍՀՄ արխիվային փաստաթղթերը Թուրքիայի հայության և նրանց շրջանում տեղի ունեցած որոշ զարգացումների շուրջ (1945-1965 թթ.)
2015 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, հ. 10, էջ 65-75, 11 էջ
Հայոց ցեղասպանության խնդիրը Թուրքիայի խորհրդարանում (2007-2014 թթ.)
2014 | Հոդված
Ժամանակակից Եվրասիա, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 2014, հատոր III (2), էջ 77-85, 9 էջ
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն (բուհական դասագիրք` հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից)
2014 | Դասագիրք
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 396 էջ
1955 թվականի սեպտեմբերի 6-7-ի դեպքերը (Թուրքիայում քրիստոնյա փոքրամասնությունների դեմ բռնությունների հերթական դրսևորումը)
2013 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, հ. 8, էջ 144-156, 13 էջ
Հայոց ցեղասպանության թեման թուրքական հետմոդեռնիստական արձակում (Էլիֆ Շաֆակի «Հայրը և ապօրինի զավակը» վեպը)
2012 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 138.2, Երևան 2012թ., էջ 25-33
|
Թուրքիայի Հանրապետության խորհրդարանի հայազգի պատգամավորները (1935-1960թթ.), Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու)
2012 | Հոդված
Երևան, 2012, հ. 7, էջ 166-186, 21 էջ
ՙ20 դասակարգի՚ զորակոչը Թուրքիայի Հանրապետությունում (1941-1942թթ.)
2012 | Հոդված
Հայագիտական հանդես. հոդվածների ժողովածու, Արցախի պետական համալսարան, Ստեփանակերտ, 2012, թիվ 3, էջ 85-95, 11 էջ
Թուրքիայի Հանրապետության խորհրդարանի հայազգի պատգամավորները (1935-1960թթ.), Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու)
2012 | Հոդված
Երևան, 2012, հ. 7, էջ 166-186, 21 էջ
Image of Islamized Armenian Women in Modern Turkish Literature
2011 | Հոդված
«Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ», հ. 7, էջ 238-251, Երևան 2011
О проблеме оценки нынешнего этапа диалога Армения-Турция. армяно-российское взаимодействие и региональные проблемы
2011 |
"Материалы международной конференции" (5 июня 2010 года), стр. 47-51, Ереван 2011
On Turkish Policy of Neo-Ottomanism Europe & Orient
2011 | Հոդված
Alfortville, N 12, p. 54-59, Paris 2011
About the Educational Problems of Turkey’s Armeniancy
2011 | Հոդված
"21-st Century", N 1, p. 75-81, Yerevan 2011
Հայոց ցեղասպանության թեման արդի թուրքական գրականության մեջ
2010 | Գիրք
«ՎՄՎ-Պրինտ», Երևան 2010
Çağdaş Türk Edebiyatında İslamlaştırılmış Ermeni Kadın İmajı
2010 | Հոդված
(in Turkish) "Toplumsal Tarih", İstanbul, # 197, s. 36-42, mayıs 2010
Խառնամուսնությունները և ներքին ամուսնությունները Թուրքիայի հայերի շրջանում. հայ ինքնության որակների պահպանումը խառնամուսնություններում
2010 |
«Գիտագործնական համաժողովի զեկուցումների ժողովածու» (ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, ՀՀ ԳԱԱ, ԵՊՀ, «Նորավանք» ԳԿՀ, 25-26 ապրիլ, 2010թ.), էջ 110-116, Երևան 2010
Իսլամացված հայերի խնդրի ընկալումները Հայստանում. շահարկումներ և իրականություն
2010 | Հոդված
«21-րդ դար», թիվ 6, էջ 81-90, Երևան 2010
Ակնարկ Ստամբուլի հայ համայնքի պատմության
2010 | Գիրք
(1920-ականներից մինչև մեր օրերը), «ՎՄՎ-Պրինտ», Երևան 2010
Հայերի բռնի իսլամացումը ցեղասպանության տարիներին. ընթացքը և հետևանքները
2010 | Գիրք
Հեղինակային հրատարակչություն, Երևան 2010
О некоторых проблемах армянского нацменьшиства в Турции
2010 | Հոդված
"21-й век" # 4, стр. 84-90, Ереван 2010
Ակադեմիկոս Վ. Գորդլևսկին Օսմանյան կայսրությունում բռնի իսլամացումների մասին
2009 | Գիրք
«Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ», թիվ 6, էջ 298-304, Երևան 2009
Իսլամացված հայերի խնդիրների շուրջ
2009 | Գիրք
«Նորավանք», Երևան 2009
Հայկական էթնիկ տարրի ներկայիս վիճակը Արևմտյան Հայաստանում
2009 |
«Արևմտահայության պահանջատիրության հիմնախնդիրները գիտագործնական միջազգային գիտաժողով», ապրիլի 18-20, 2008 թ., Նիկոսիա, «Գիտական զեկուցումների ժողովածու», էջ 138-149, Երևան 2009
Տեղանունների փոփոխությունը` որպես թուրքացման քաղաքականության բաղադրիչ
2009 | Հոդված
«21-րդ դար», թիվ 6, էջ 30-37, Երևան 2009
«Ունեցվածքի հարկը» կամ տնտեսության «թուրքացման» քաղաքականությունը հանրապետական Թուրքիայում
2008 | Հոդված
«Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ», հ. 5, էջ 127-143, Երևան 2008
Իսլամացված հայերի խնդիրը Թուրքիայում. ընդհանուր պատկերի ուրվագծման փորձ
2008 | Գիրք
«21-րդ դար», թիվ 1, էջ 107-123, Երևան 2008
Investigations of prominent turkmen thinker-sufi Nejmeddin Kubra in Armenia
2008 |
"Nejmeddin Kubra and spiritual-cultural world of orient" (international scientific conference), september 4-6, Ashgabat, 2008, p. 285
The Phenomenon of Religious Readoption among Hidden Armenians in Turkey
2008 |
International Conference “Iran and the Caucasus: Unity and Diversity”, June 06-08, Yerevan, Armenia, 2008, pp. 72-73
Ցեղասպանությունը վերապրած Սասունի հայության արդի խնդիրների շուրջ
2008 | Հոդված
Տեղեկագիր «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի, թիվ 23, էջ 5-19, Երևան 2008
Հայ երեխաների բռնի իսլամացումը Հայոց ցեղասպանության տարիներին
2008 | Հոդված
(ըստ թուրքական աղբյուրների), «Մերձավոր Արևելք», թիվ 5, էջ 112-116, Երևան 2008
«20 դասակարգ» զորակոչի անցկացումը հանրապետական Թուրքիայում
2008 |
«Մերձավոր Արևելք և Կովկաս» (միջազգային գիտաժողով), էջ 34-36, նոյեմբերի 5-6, Երևան 2008
«Արևի աղոթքը» Թուրքիայի մուսուլման համշենցիների մոտ
2007 | Հոդված
«Հայ ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ-3», էջ 162-167, Երևան 2007
Թուրք պատմաբանը իսլամացված հայերի մասին
2007 | Հոդված
ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թիվ 3, էջ 96-104, Երևան 2007
«Գասթարբայթերների» թեմատիկան թուրք գրող Ֆաքիր Բայքուրթի ստեղծագործություններում
2006 | Հոդված
«Արևելագիտության հարցեր», հատոր 6, էջ 258-261, Երևան 2006
Հայոց ցեղասպանությունը և թուրք գրողները
2005 | Հոդված
«Հայոց Մեծ Եղեռն-90», էջ 276-285, Երևան 2005
Հակաամերիկյան տրամադրությունների արտացոլումը թուրք գրող Ֆաքիր Բայքուրթի «Ամերիկյան վիրակապը» վեպում
2005 | Հոդված
«Մերձավոր Արևելք», թիվ 2, էջ 147-151, Երևան 2005
«Գյուղական ինստիտուտները» և գրական կյանքը Թուրքիայում
2005 | Հոդված
(1940-50-ական թթ.), «Կանթեղ», թիվ 1 (22), էջ 139-144, Երևան 2005
Թուրք գրող Ֆաքիր Բայքուրթի «Գերանդին» վեպը
2004 | Հոդված
«Գարուն», թիվ 12, էջ 71-73, Երևան 2004
Թուրք գրող Ֆաքիր Բայքուրթը
2004 | Հոդված
«Նոր-դար», թիվ 4, էջ 117-124, Երևան 2004