Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Подготовка физико-математических кадров была начата в университете с 1922 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Исследование гидродинамического поведения многокомпонентного континуума с асимметрическим тензором напряжения. 2. Феноменологические уравнения. Перекрестные эффекты (Լարման ասիմետրիկ տենզոր ունեցող բազմակոմպոնենտ հոծ միջավայրի հիդրոդինամիկական վարքի հետազոտությունը: 2. Ֆենոմենոլոգիական հավասարումները: Խաչվող էֆեկտներ)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 74-80 (ռուսերեն)
|
,
Возможная модель "долгих ловушек" носителей в полупроводниках (Կիսահաղորդիչներում հոսանքակիրների "երկարատև թակարդների" հնարավոր մոդելը)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 59-64 (ռուսերեն)
|
,
К теории столкновительно-радиационных переходов (Բախումնաճառագայթային անցումների տեսության վերաբերյալ)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 53-58 (ռուսերեն)
|
Исследование гидродинамического поведения многокомпонентного континуума с асимметрическим тензором напряжения. 3. Пристеночный и приосевой эффекты в пуазейловском течении суспензии (Լարման սիմետրիկ տենզոր ունեցող բազմակոմպոնենտ հոծ միջավայրի հիդրոդինամիկական վարքագծի հետազոտությունը: 3. Էֆեկտներ պատի և առանցքի մոտ սուսպենզիայի պուազեյլային հոսքում)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 46-54 (ռուսերեն)
|
,
Расчет выгорания водо-водяных цилиндрических реакторов на малой ЭВМ (Գլանային ռեակտորների վառելիքի այրման հաշվարկը փոքր ԷՀՄ-ով)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #1, էջ 71-75 (ռուսերեն)
|