Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Подготовка физико-математических кадров была начата в университете с 1922 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Formation of the disclination defects in the dye-doped cholesteric liquid crystalline structure under the influence of the laser beam (Դիսկլինացիոն արատների ձևավորումը ներկանյութով հարստացրած խոլեստերիկ հեղուկ բյուրեղական կառուցվածքներում լազերային ճառագայթման ազդեցությամբ)
2018 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 55-59
|
, , , , ,
Straight calculation of helix–coil transition parameters in heteropolymers (Հետերոպոլիմերներում պարույր–կծիկ անցման պարամետրերի ուղիղ հաշվարկ)
2018 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 47-54
|
, ,
Influence of nanoparticles of CuO on the stability and conductivity of BLM (Պղնձի օքսիդի նանոմասնիկների ազդեցությունը երկշերտ լիպիդային թաղանթների կայունության և հաղորդականության վրա)
2018 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 41-46
|
On convergence of the Fourier double series with respect to the Vilenkin systems (Վիլենկինի համակարգերով Ֆուրիեի կրկնակի շարքերի զուգամիտությունը)
2018 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 12-18
|
, , , ,
Перспективный фотоанод для фотоэлектролиза вода (Հեռանկարային ֆոտոանոդ ջրի ֆոտոէլեկտրոլիզի համար)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 163-164 (ռուսերեն)
|