Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Факультет радиофизики был основан в июне 1975 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Взаимодействие электромагнитных волн в магнитоактивной плазме в условиях аномального скин-эффекта (Էլեկտրամագնիսական ալիքների փոխազդեցությունը մագնիսաակտիվ պլազմայում անոմալ սկին էֆեկտի պայմաններում)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 51-56 (ռուսերեն)
|
Преобразования Лоренца спектральной мощности и спектральной интенсивности излучения в волноводе (Լորենցի ձևափոխությունները ճառագայթման սպեկտրալ ինտենսիվության համար ալիքատարում)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 139-141 (ռուսերեն)
|
,
Теория поляризации двойных жидких систем (Երկկոմպոնենտ հեղուկ համակարգերի բևեռացման տեսությունը)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 85-91 (ռուսերեն)
|
Об определении некоторых параметров многодолинных полупроводников на основе температурной зависимости концентрации носителей тока (Բազմահովիտ կիսահաղորդիչների մի քանի պարամետրերի որոշումը հոսանքակիրների կոնցենտրացիայի ջերմաստիճանային կախման հիման վրա)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #2, էջ 64-69 (ռուսերեն)
|
,
К нестационарной задаче отражения и прохождения частиц в одномерных средах (Միաչափ միջավայրերում մասնիկների անցման և անդրադարձման ոչ ստացիոնար խնդրի մասին)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 83-89 (ռուսերեն)
|