Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Երկրորդ կուրսի ուսանող եմ։ Ուզում եմ իմանալ՝ ե՞րբ են սկսվում դասերը։
ԵՊՀ-ում դասերն առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար կսկսվեն փետրվարի 5-ից, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար՝ մարտի 12-ից:
2
Եթե չկարողանամ հաղթահարել լուծարքի առաջին փուլը, ապա ե՞րբ կարող եմ վերահանձնել։
Լուծարքները ընթանալու են 2 փուլով. բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգով սովորողների համար 1-ին փուլը կանցկացվի փետրվարի 6-15-ը, 2-րդ փուլը՝ փետրվարի 22-ից մարտի 1-ը, հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողներն իրենց պարտքերը հնարավորություն կունենան մարելու մարտի 7-15-ը (1-ին փուլ) և մարտի 22-30-ը (2-րդ փուլ):
3
Ե՞րբ է ավարտվում քննաշրջանը։
Մայր բուհում առկա ուսուցման համակարգի սովորողների համար քննաշրջանը սկսվել է հունվարի 8-ից և կանցկացվի մինչև հունվարի 27-ը:
Սլավ Կարապետյան
23.01.18
Կարո՞ղ եմ օգտվել մի քանի զեղչերից: Օրինակ՝ Մ/Հ, 18 և ավելի ՄՈԳ, և այլն: Եթե հնարավոր է ինձ ուղարկեք զեղչային համակարգի տվյալները:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
23.01.18
Հարգելի՛ Սլավ,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Ալվարդ
22.01.18
Եթե ընթացիկ քննությանը չեմ ներկայացել, ապա կարո՞ղ եմ այն վերահանձնել։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
22.01.18
Հարգելի՛ Ալվարդ,
Համաձայն Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի, եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քնննություններից որևէ մեկին չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:
Միշա Մարգարյան
22.01.18
Սովորում եմ ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսում: Ցանկանում եմ դիմել նույն բաժնի ասպերանտուրա՝ որպես հայցորդ: Խնդրում եմասել՝ այդ դեպքում ե՞րբ պետք է հանձնեմ մասնագիտական քննությունը, օտար լեզից և ինֆորմատիկայից ու ՏՏ-ից քնությունները, ինչպես նաև 2018թ-ի համար արդյո՞ք անհրաժեշտ է ունենալ երկու տպագրված գիտական հոդած, թե ոչ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
22.01.18
Հարգելի՛ Միշա,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ հայցորդությանն առնչվող մանրամասներին։
Անի Հովհաննիսյան
22.01.18
Ես երկրորդ կուրսի ուսանող եմ։ Ներկա կարգով բակալավրիատն ավարտելիս` ես հանձնելու եմ միայն ավարտական աշխատանք, այսինքն` դիպլոմային աշխատանք, բայց բակալավրիատը ավարտելու ժամանակ արդյո՞ք հնարավորություն ունեմ որոշ քննություններ վերահանձնելու համար։ Եթե այո, ապա քանի՞ հատ։ և ի՞նչ ընթացակարգով է դա իրականացվելու։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
22.01.18
Հարգելի՛ Անի,
Դուք կարող եք ծանոթանալ Բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքին և բովանդակությանը, ինչպես նաև ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգին։
Նարե
22.01.18
Ես սովորում եմ առկա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսում, իմ դասերն այս կիսամյակ մինչև ե՞րբ են լինելու։ Արդյո՞ք պետական քննություննրի հեռացումն ինչ-որ կերպ ազդում է այն բանի վրա, որ որոշ ժամանակ (մոտավորապես ամսից ավել) տրվում էր ուսանողին պատրաստվելու ավարտական աշխատանքին։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
22.01.18
Հարգելի՛ Նարե,
Ավարտական աշխատանքը բակալավրի կրթական ծրագրի անհատական և ամփոփիչ բաղադրիչն է, որի պատրաստումը և պաշտպանությունն առկա ուսուցման դեպքում իրականացվում է 8-րդ կիսամյակում։ Բոլոր ուսանողները մինչև 7-րդ կիսամյակի ավարտը պետք է ունենան ավարտական աշխատանքի հրամանագրված թեմաներ և ղեկավարներ։ Հրամանագրումն իրականացնում է ֆակուլտետը։ Ավարտական աշխատանքի պատրաստման և պաշտպանության համար
ծրագրում նախատեսվում է 20 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն։