Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Խնդրում եմ ասել՝ կորցրած դիպլոմի պատճենն ինչպե՞ս է հնարավոր վերցնել այլ անձի միջոցով, քանի որ ես ՀՀ-ում չեմ:
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը կորցրած անձանց սահմանված կարգով տրվում են կրկնօրինակներ՝ Բուհի արխիվում մասնագիտության ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների քննական եւ ստուգարքային տեղեկագրերի, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների որոշումների արձանագրությունների եւ այլ փաստաթղթերի (Դիպլոմների գրանցման մատյան, շրջանավարտների հաստատված ցուցակ եւ այլն) առկայության դեպքում: Կորցրած ավարտական փաստաթղթերի կրկնօրինակներում համապատասխան բառերի («Դիպլոմ», «Դիպլոմի հավելված», «Ակադեմիական տեղեկանք») վրա սեւ թանաքով պարտադիր է «Կրկնօրինակ» նշումը: Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը տրվում են շրջանավարտներին` անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացմամբ, ինչպես նաեւ նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր ներկայացրած այլ անձին:
2
Խնդրում եմ տրամադրել վարձերի վճարման հաշվեհամարը:
Դուք փոխանցումը պետք է իրականացնեք բանկում՝ տրամադրելով հետեւյալ վավերապայմանները:Ստացող՝ Երեւանի պետական համալսարան, ՀՎՀՀ` 01506928; «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 2470100009060000: Անհրաժեշտ է նպատակ կամ մանրամաներ դաշտում պարտադիր նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ֆակուլտետը, բաժինը, մասնագիտությունը, կուրսը, ուսուցման ձեւը (առկա/հեռակա): Միաժամանակ փոխանցման կտրոնի բնօրինակն ուսանողը պարտավոր է պահել իր մոտ՝ հետագայում անհրաժեշտության դեպքում պարզաբանումներ կատարելու համար, իսկ պատճենը հանձնել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
3
Խնդրում եմ ծանոթացնել վարձավճարների զեղչերի կանոնակարգին:
Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Արմինե Պետրոսյան
30.09.17
Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ 2017-2018 թ. հեռակա ընդունված դիմորդների ցուցակներին:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
02.10.17
Հարգելի՛ Արմինե,
Հեռակա ընդունելության քննությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 1-ից հոկտեմբերի 20-ը: Անհրաժեշտ է հետեւել կայքի թարմացումներին:
Դավիթ Հովհաննիսյան
29.09.17
Ի՞նչ քննություններ պետք է հանձնել Միջազգային հարաբերությունների եւ Փիլիսոփայության ու հոգեբանության ֆակուլտետ ընդունվելու համար:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
02.10.17
Հարգելի՛ Դավիթ,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ առկա ուսուցման բակալավրիատի կրթական ծրագրով 2017-2018 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների եւ ընդունելության քննությունների, տեղերի եւ ուսման վարձերի ցանկին:
Քրիստինե Նավասարդյան
29.09.17
Տուրիզմ բաժնի ընդունելության համար ի՞նչ քննություններ պետք է տանք եւ որտե՞՝ղ դպրոցում, թե՞ համալսարանում:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
02.10.17
Հարգելի՛ Քրիստինե,
Անհրաժեշտ է ծանոթանալ ԵՊՀ աշխարհագրության եւ երկրաբանության ֆակուլտետի Սերվիս ամբիոնին, որտեղ կան երկու մասնագիտացումներ (եւ′ բակալավրիատում, եւ′ մագիստրատուրայում)` սերվիսային գործունեության կազմակերպում եւ կայուն զբոսաշրջություն: Ընդունելության համար անհրաժեշտ է մրցութային կարգով հանձնել Ա(գ) կամ ՀԺՊ(գ), Հլգ(գ), Օտլ(գ) քննությունները:
Տոմա Դարյան
28.09.17
Կարող եք ասել՝ ինչպե՞ս հաշվել ՄՈԳ-ը, ուզում եմ ընդունվել հեռակա մագիստրատուրա:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
29.09.17
Հարգելի՛ Տոմա,
Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) գնահատականների կրեդիտներով կշռված միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ)։ Տարբերակվում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) եւ ամփոփիչ (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները եւ ՄՈԳ-երը։ 4-րդ կուրսն ավարտելիս հաշվարկվում են տարիների կտրվածքով:
Լիլի Գրիգորյան
24.09.17
Ես չեմ կարողանում գտնել Տուրիզմի բաժնի մասին տեղեկություններ ԵՊՀ-ի կայքէջում։ Եթե խնդրեմ, ինձ հղումը կուղարկե՞ք կամ կասեք ի՞նչ քննություններ է հարկավոր տալ եւ վարձի չափը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
25.09.17
Հարգելի՛ Լիլի,
Անհրաժեշտ է ծանոթանալ ԵՊՀ աշխարհագրության եւ երկրաբանության ֆակուլտետի Սերվիս ամբիոնին, որտեղ կան երկու մասնագիտացումներ (եւ′ բակալավրիատում, եւ′ մագիստրատուրայում)` սերվիսային գործունեության կազմակերպում եւ կայուն զբոսաշրջություն: Ընդունելության համար անհրաժեշտ է մրցութային կարգով հանձնել Ա(գ) կամ ՀԺՊ(գ), Հլգ(գ), Օտլ(գ) քննությունները: Տարեկան ուսման վարձը 540 հազար դրամ է: