Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Այս տարի եմ ընդունվել առաջին կուրս: Ուզում էի իմանալ, թե ինչպե՞ս են անցկացվում քննությունները:
Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ բակալավրիատի ուսանողների գիտելիքների գնահատման կանոնակարգը:
2
Ես առաջին կուրսի ուսանող եմ: Ուզում եմ իմանալ, թե որտե՞ղ պետք է ներկայանամ սեպտեմբերի 1-ին:
Ձեզ ենք ներկայացնում առաջին կուրսեցիների դիմավորման ժամանակացույցն ըստ ֆակուլտետների:
3
Ե՞րբ պարզ կլինեն ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները:
Ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները եւ ԵՊՀ ընդունվածների անունները կհրապարակվեն հուլիսի 15-ին: Անհրաժեշտ է հետեւել ԵՊՀ պաշտոնական կայքի ԴԻՄՈՐԴ բաժնի թարմացումներին:
Արթուր Հարությունյան
09.01.18
Եթե քննաշրջանում բոլոր առարկաներից լիկվիդ ես ստանում, ապա դու՞րս են թողնում համալսարանից:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
10.01.18
Հարգելի՛ Արթուր,
Համաձայն Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի, քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` համալսարանից հեռացման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:
Արտակ Հարությունյան
09.01.18
Եթե քննաշրջանի ընթացքում բոլոր քննությունները չեմ ստանում, ապա դո՞ւրս եմ մնում համալսարանից։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
10.01.18
Հարգելի՛ Արտակ,
Համաձայն Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի, քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` համալսարանից հեռացման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:
Դանիել Հակոբյան
09.01.18
Կարող եմ իմանալ, թե ինչպե՞ս են հաշվում ՄՈԳ-ը ու թե ինչպե՞ս են լուծարքները ազդում ՄՈԳ-ի վրա։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
10.01.18
Հարգելի՛ Դանիել,
Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) գնահատականների կրեդիտներով կշռված միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ)։ Տարբերակվում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) եւ ամփոփիչ (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները եւ ՄՈԳ-երը։ 4-րդ կուրսն ավարտելիս հաշվարկվում են տարիների կտրվածքով:
Սյուզաննա Ջավադյան
09.01.18
Արդյո՞ք կարող են այլ երկրի քաղաքացիները ընդունվել ԵՊՀ առկա ուսուցման համակարգ անվճար հիմունքներով, թե դա գործում է միայն ՀՀ քաղաքացու համար։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
09.01.18
Հարգելի՛ Սյուզաննա,
Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: Օտարերկրացիներն ուսումնական հաստատություններում կարող են սովորել`
1) պայմանագրային հիմունքներով (վճարովի).
2) միջպետական և միջգերատեսչական պայմանագրերով կամ համաձայնագրերով՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) օտարերկրացիներին տրամադրվող տեղերի շրջանակներում.
3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սփյուռքահայերի ընդունելության համար տրամադրված` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերի սահմաններում:
Արմեն Պետրոսյան
08.01.18
Ո՞ր դեպքում է ուսանողը դուրս մնում համլասարանից։ Ինձ հետաքրքրում է կրեդիտների պահը ու երբվանի՞ց են կրեդիտները հաշվում:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
09.01.18
Հարգելի՛ Արմեն,
Համաձայն Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի, քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` համալսարանից հեռացման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների: