Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Օհանյան Դավիթ
22.06.07
Հնարավոր է արդյո՞ք համալսարանում սովորելու ընթացքում սովորել երկրորդ մասնագիտություն:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
01.07.07
Այսօրվա դրությամբ զուգահեռ կրթությամբ սովորելու վերաբերյալ կարգը դեռ մշակված չէ, սակայն չեմ կարող բացառել, որ հետագայում դա կիրականացվի:
Աննա
21.06.07
Շնորհակալություն իմ հարցին պատասխանելու համար, սակայն կցանկանայի նաեւ իմանալ, թե ինչպե՞ս են ներկայացվում նկատողությունները` բացականեր ունենալու հետ կապված: Եթե ուսանողն ունի 120 ժամաքանակ բացակայություն, ե՞րբ է նա հեռացվում համալսարանից:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
01.07.07
Ուսանողների բացակաների թիվը դեկաները զեկուցագրով ներկայացնում ռեկտորատ եւ համաձայն ռեկտորի հրամանի` կայացվում է որոշում: Սակայն, եթե կան մեղմացուցիչ դեպքեր, ապա տրվում է խիստ նկատողություն, որից հետո` կրկին բացակայելու դեպքում, հեռացվում է բուհից:
Աննա
20.06.07
Ավարտել եմ ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, ուզում եմ իմանալ` արդյո՞ք մագիստրատուրայում կարող եմ հեռակայել, ի՞նչ քննություններ պետք է հանձնեմ եւ ե՞րբ:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
02.07.07
Երեւանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի համակարգում առայժմ հեռակա ուսուցում չի իրականացվում:
Քնարիկ Մարտիրոսյան
20.06.07
Ավարտել եմ ԵՊՀ հոգեբանության բաժինը, ցանկանում եմ իմանալ, թե հոգեբանության բաժնի մագիստրատուրայում արդյո՞ք կա հեռակա ուսուցում, եթե այո, ապա ի՞նչ է անհրաժեշտ ընդունելության համար:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
01.07.07
Մագիստրատուրայի համակարգում հեռակա ուսուցում չի իրականացվում:
Հռիփսիմե
10.06.07
Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ: Ունի արդյոք ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետը «այսպես կոչված» զրո կուրս: Եթե այո, ապա ի՞նչ է անհրաժեշտ ընդունվելու համար:
ԵՊՀ ուսումնական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
12.06.07
ԵՊՀ-ն զրո կուրսեր չունի: Սակայն համալսարանը ունի նախապատրաստական ֆակուլտետ, որտեղ սովորողներն ստանում են ԵՊՀ ընդունվելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ: