16.02.2023 | 
Կրթություն, Գիտություն
ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒՄ. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒՄ. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ԵՊՀ-ում սահմանված ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի համաձայն՝ 2022-2023 ուստարում և դրանից հետո ԵՊՀ ընդունված ուսանողների համար դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորը տասն է: Այս փոփոխությամբ պայմանավորված՝ հիշյալ կարգում փոփոխվել են նաև քննության վերահանձնման և դասընթացը կրկնելու դրույթները։

Քննաշրջանի ընթացքում որևէ առարկայից դրական (10 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ քննությունը վերահանձնել չի թույլատրվում, սակայն 10-ի շեմը չհաղթահարած ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը:

 

Դասընթացը համարվում է առարկայական պարտք, եթե ուսանողը տվյալ դասընթացի համար սահմանված բոլոր բաղադրիչներից կիսամյակի ընթացքում ստացել է 0 միավոր: Արդյունքում ուսանողը հնարավորություն ունի մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը վճարովի հիմունքներով կրկնելու դասընթացը և հանձնելու քննությունները, եթե առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12 կրեդիտը: 

 

Ստուգարքային դասընթացի ստուգարքին չներկայացած ուսանողը հնարավորություն ունի այն հանձնելու ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում:

 

Եթե կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը հնարավորություն ունի առարկայական պարտքերը մարելու մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը՝ վճարովի հիմունքներով վերահանձնելով դասընթացները ևս 2 անգամ:

 

Քննաշրջանից և պարտքերի մարման շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողի՝ համալսարանից հեռացման վերաբերյալ հրամանը տրվում է կիսամյակի քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման արդյունքների ամփոփումից հետո՝ համաձայն ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:

 

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությանը թույլատրված, սակայն չներկայացած կամ անբավարար գնահատված ուսանողը հնարավորություն ունի պաշտպանելու ավարտական աշխատանքը հաջորդ ուստարիների ընթացքում:

 

Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարանից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված ուսանողը վերականգնման դեպքում հնարավորություն ունի շարունակելու նախկինում հաստատված թեմայով մագիստրոսական թեզը:

 

Քննության վերահանձնման և դասընթացի կրկնության կարգի այլ մանրամասների հնարավոր է ծանոթանալ այստեղ։

 

Կարինե Հովհաննիսյան

Այլ նորություններ
ՆՈՐ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՎ ԱՌԿԱ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ․ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ ԵՊՀ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԸ
Օրակարգային և ընթացիկ հարցերով տեղի է ունեցել ԵՊՀ նոր ձևավորված գիտխորհրդի առաջին նիստը, որի ժամանակ հաստատվել են հանձնաժողովների կազմերը, քննարկվել և ընդունվել են մի շարք կանոնակարգեր ու ընթացակարգեր։
ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԾԱՆՈԹԱՑԵԼ ԵՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի նախաձեռնությամբ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում կազմակերպվել էր «Տուրիզմի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում և թափուր աշխատատեղեր» խորագրով հանդիպում «Արշավներ ակումբ» տուրիստական ընկերության հիմնադիր տնօրեն Ռուբեն Բաղդիշյանի հետ: