20.12.2018 | 
Քաղաքականություն
«ERASMUS+ PRINTEL» ՆԱԽԱԳԾԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԱՆՑԱԾ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԵՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
«ERASMUS+ PRINTEL» ՆԱԽԱԳԾԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԱՆՑԱԾ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԵՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԵՊՀ գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճում «ERASMUS+ PRINTeL» նախագծի շրջանակում գործընկեր համալսարաններ վերապատրաստման մեկնած դասախոսները ԵՊՀ ղեկավարությանը ներկայացրին ձեռք բերած գիտելիքները և գործիքները:

Քննարկմանը ներկա էին ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանը, Գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր Գեղամ Գևորգյանը, Միջազգային համագործակցության վարչության պետ Ալեքսանդր Մարգարովը, Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյանը, Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության պետ Ժասմեն Աղասյանը:ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի տեղակալ, Որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն Արմեն Բուդաղյանը համառոտ ներկայացրեց ծրագիրը. «Հիմնական նպատակը կրթության գլոբալ մարտահրավերներից մեկի՝ դասավանդման և ուսումնառության արդիականացումն է ու հետագա զարգացումը դասավանդման գործընթացում նորարարությունների ներդրման միջոցով»:

Ըստ նրա՝ պետք է հասկանալ, թե ինչպես է հնարավոր սովորածը կիրառել ԵՊՀ-ում:

Արմեն Բուդաղյանը նշեց նաև, որ ըստ կնքված համաձայնագրի՝ վերապատրաստում անցած դասախոսները պետք է վերապատրաստեն և փորձը փոխանցեն իրենց գործընկերներին:

Ավստրիայի Գրաց քաղաքի Յոաններում կիրառական գիտությունների համալսարանում «Համակցված դասավանդում և ուսուցում» խորագրով դասընթացին մասնակցել էին Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի դոցենտ Աննա Ալեքսանյանը, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (SS) կրթական և հետազոտական կենտրոնի ասիստենտ Արթուր Ավագյանը և Քիմիայի ֆակուլտետի դոցենտ Լիանա Գաբրիելյանը:Աննա Ալեքսանյանը ներկայացրեց համակցված ուսուցման և դասավանդման գաղափարը.
«Միայն լսարանային միջոցներով դասավանդումն արդյունավետ լինել չի կարող: Ուսանողների կյանքում մեծ է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը: Ներկայացնելով տարբեր երկրների համալսարանների փորձը՝ դուրս բերեցինք թերություններն ու առավելությունները»:
Ըստ նրա՝ դասընթացի ժամանակ կարևորվել են ծրագրավորված ուսուցման խթանման առցանց գործիքները:

«Հետաքրքիր է համադրել առցանց գործիքակազմը դասավանդման ավանդական մեթոդների հետ»,- նշեց Աննա Ալեքսանյանը:

Արթուր Ավագյանը խոսեց համակցված տարբերակի ընձեռած հնարավորությունների մասին՝ նշելով, որ այն ավելի թափանցիկ ու արդյունավետ է դարձնում աշխատանքը:

Բելգիայի Լյուվենի կաթոլիկ համալսարանում անցկացվող «Ակտիվ ուսուցում» կամ «Active Learning» խորագրով դասախոսների վերապատրաստման դասընթացին մասնակցել էին Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ասիստենտ Գոհար Մադոյանը և դոցենտ Լիլիթ Սարգսյանը, Կենսաբանության ֆակուլտետի դոկտոր Կարեն Թռչունյանն և Աշխարհագրության ու երկրաբանության ֆակուլտետի դոցենտ Տիգրան Սարգսյանը:Կարեն Թռչունյանն ասաց, որ այս մեթոդի կիրառումը թույլ է տալիս ներգրավել լսարանի 90 տոկոսը. «Մենք մշակեցինք միջգիտակարգային դասընթաց՝ հասկանալու մեթոդի առավելություններն ու թերությունները»:

Վերապատրաստման ընթացքում դասախոսները քննարկել են դասախոսի՝ որպես էլեկտրոնային մոդերատորի և ռեֆլեկտիվ իրականացնողի դերի առանձնահատկությունները, ինչպես նաև դրա հետ կապված սեփական լսարանում կիրառվող մեթոդների յուրահատկությունները:

Խումբը ներկայացրեց իր առաջարկությունները՝ ԵՊՀ-ում ակտիվ ուսուցումը զարգացնելու վերաբերյալ: Դրանցից էին առցանց հարթակների կիրառումը, դասախոսների համար ձեռնարկների ստեղծումը և այլն:

Լիլիթ Սարգսյանը նշեց, որ նմանօրինակ մեթոդների կիրառումը բարձրացնում է ուսանողների ներգրավվածությունը ծրագրերում:

Պորտոյի համալսարան մեկնած խումբը մասնակցել է «Տեսանյութերը` որպես դասավանդման գործիք դասախոսների և ուսանողների համար» խորագրով վերապատրաստման դասընթացներին:Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի դասախոս Մարինե Յաղուբյանը և Իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս Անի Սիմոնյանը խնդիրների մասին խոսելիս նշեցին, որ տեսանյութեր պատրաստելիս բարդություններ են ստեղծվում՝ կապված դասախոսների կաշկանդվածության, մի քանի անգամ փորձելու հետ:

Առավելությունների շարքում նրանք ընդգծեցին դասավանդման որակի վերահսկողության ուժեղացման անհրաժեշտությունը:

Շվեդիայի Լինշյոպինգի համալսարանում ԵՊՀ գիտական քարտուղար, քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի դոցենտ Մենուա Սողոմոնյանը, Սերվիսի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Գոռ Ալեքսանյանը և Փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դոցենտ Սերոբ Խաչատրյանը մասնակցել են «Ակտիվ ուսուցում շրջված դասարանում» վերապատրաստման դասընթացին:Ներկայացնելով դասընթացի ընդհանուր էությունը՝ Մենուա Սողոմոնյանը նշեց՝ պետք է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ ուսանողը ցանկանա համալսարանում անցկացնել իր ազատ ժամանակը:

Անդրադառնալով ակտիվ ուսուցման մեխանիզմների կիրառման խնդիրներին՝ նա նշեց ուսանողների ծանրաբեռնվածության հարցը, ինչպես նաև թվային հմտությունների կիրառման ցածր մակարդակը թե՛ ուսանողների, թե՛ դասախոսների շրջանում: Առաջարկվեց ծանրաբեռնվածության նվազեցում, լսարանների վերակահավարում:

Սերոբ Խաչատրյանը նշեց, որ ձեռք են բերվել պլանավորման և տեխնոլոգիաների կիրառման հմտություններ:Իրավագիտության ֆակուլտետի դոցենտ Աննա Մարգարյանը, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ Նվարդ Մելքոնյանը, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դոցենտ Սիլվա Պետրոսյանը և Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի դասախոս Դիանա Բագիրյանը «Ակտիվ ուսուցում և թվային տեխնոլոգիաները դասավանդման գործընթացում՝ M-learning և gamification» խորագրով վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցեցին Բարսելոնայի համալսարանում:

Դասընթացի մասնակիցները հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալու Բարսելոնայի համալսարանում դասավանդման գործընթացում կիրառվող նորագույն մեթոդաբանությանը ու հատուկ գործիքներին՝ տարաբնույթ թվային հավելվածներին և ծրագրերին (Canva, Slido, Mentimeter, Kahoot, Sparc Video և այլն), որոնց օգտագործումը, ըստ նրանց, դասընթացը դարձնում է առավել հետաքրքիր, հիշվող ու ուսանելի ունկնդիրների համար:

Աննա Մարգարյանը նշեց, որ կարևոր է գիտակցել՝ ակտիվ ուսուցում և թվային տեխնոլոգիաները չեն կարող փոխարինել ավանդական մեթոդներին, այլ ուղղակի հանդես են գալիս որպես լրացում, օժանդակում:

Կարևորվում էին հավելվածների միջոցով լսարանի հետադարձ կապի ապահովումը: Բացի դրանից՝ հնարավորություն է ստեղծվում անհատական մոտեցում ցուցաբերելու:

Նվարդ Մելքոնյանը կարևորեց միջմշակութային շփումն արտասահմանյան տարբեր բուհերի գործընկերների հետ:

Սիլվա Պետրոսյանը նշեց, որ հաճախ կանխակալ կարծիք կա, որ խաղային տարրը զրկում է դասավանդումը լրջությունից, իսկ այս վերապատրաստումը տեսական հիմնավորում տվեց մեթոդի կիրառմանը:

ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը շնորհակալություն հայտնեց մասնակիցներին՝ նշելով, որ ընտրվել են լավագույն ուժերը, որոնք պետք է դառնան փորձի փոխանցողը:

«Հետաքրքիր գաղափար է համալսարանում հարմարավետություն ստեղծելը: Մենք փորձում ենք այն իրագործել գրադարանում»,- ասաց ռեկտորը:

Նա խոսեց վիրտուալ իրականության լաբորատորիայի ներդրման մասին՝ միաժամանակ վերհիշելով, որ ներկայացված մեթոդներից շատերն այս կամ այն կերպ գոյություն են ունեցել խորհրդային տարիներին:

Վերապատրաստման մեկնած դասախոսները քննարկեցին մոտիվացիոն գործիքները, ուսանողների և դասախոսների ներգրավվածության մակարդակի բարձրացումը:

 

Մարի Ռաֆյան

Այլ նորություններ
ԵՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՆԻՍՏԸ ՉԿԱՅԱՑԱՎ ՔՎԵԱԿԱԶՄԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ
ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորգյանի պահանջով մայիսի 10-ին հրավիրվել էր ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ, որը չկայացավ քվեակազմի բացակայության պատճառով։
ԵՊՀ-Ն ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵԼ ԷՐ ԳՅՈՒՄՐՈՒ «ՆՈՐ ԼՈՒՅՍ» ՀԿ-Ի ՍԱՆԵՐԻՆ
ԵՊՀ-ում այսօր Մինչհամալասարանական կրթության վարչության նախաձեռնությամբ հյուրընկալվել էին Գյումրու «Նոր լույս» հասարակական կազմակերպության սաները: