02.03.2023 | 
Կրթություն, Գիտություն
ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Երևանի պետական համալսարանում յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ արտացոլվում է ուստարվա ընթացքում ուսանողի կատարած աշխատանքի ծավալը, ուսումնական գործունեության արդյունքները, կրթական ձեռքբերումների որակն ու առաջադիմության ցուցանիշները:

Ակադեմիական տեղեկագրում յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականները՝ ըստ մոդուլների և կիսամյակների:

 

Ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային գնահատականներն ամփոփելուց հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակահատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները: Դրանք ներառում են գումարային կրեդիտները, գնահատված կրեդիտները, վարկանիշային միավորները և միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ):

 

Գումարային կրեդիտը կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի կուտակած կրեդիտների գումարն է:

 

Գնահատված կրեդիտը գումարային կրեդիտի մի մասն է՝ արտահայտված թվային միավորներով:

 

Վարկանիշային միավորը թվային միավորներով գնահատված դասընթացների կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումարն է:

 

ՄՈԳ-ը գնահատականների միջինն է՝ կրեդիտներով հանդերձ: Այն հաշվարկվում է՝ վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ):

 

Հիշեցնենք, որ ուսանողները հնարավորություն ունեն ծանոթանալու իրենց ակադեմիական տեղեկագրին ԵՊՀ ուսուցման կառավարման առցանց հարթակում՝ https://e-learning.ysu.am–ում:

 

Կարինե Հովհաննիսյան

Այլ նորություններ
ՆՈՐ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՎ ԱՌԿԱ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ․ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ ԵՊՀ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԸ
Օրակարգային և ընթացիկ հարցերով տեղի է ունեցել ԵՊՀ նոր ձևավորված գիտխորհրդի առաջին նիստը, որի ժամանակ հաստատվել են հանձնաժողովների կազմերը, քննարկվել և ընդունվել են մի շարք կանոնակարգեր ու ընթացակարգեր։
ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԾԱՆՈԹԱՑԵԼ ԵՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի նախաձեռնությամբ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում կազմակերպվել էր «Տուրիզմի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում և թափուր աշխատատեղեր» խորագրով հանդիպում «Արշավներ ակումբ» տուրիստական ընկերության հիմնադիր տնօրեն Ռուբեն Բաղդիշյանի հետ: