Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնը հիմնադրվել է 2017 թ.-ի հուլիսի 6-ին:
>
  • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
    • Առկա
      • Դասացուցակ
        2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
      • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
        2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • Հեռակա
  • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
    • Առկա
      • Դասացուցակ
      • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • Հեռակա
      • Դասացուցակ
        2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
      • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
  • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
    • Առկա ուսուցում
      • Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների համար
      • Մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների համար