Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
«Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին» կոնվենցիայի կիրառման հնարավորություններն ու դժվարությունները
2021 | Հոդված/Article
«Հայկական քաղաքագիտական հանդես», 2021, թիվ 8 (1), էջ 27-48
Կախյալ դերբայների (ձևաբայերի) ուսուցման առանձնահատկությունները հայերենում
2021 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2021, թիվ 1 (5), էջ 162-171
«Դեբատ» ուսուցման մեթոդի առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 230-236
Շուշիի ավերումը, նրա հայ բնակչության ջարդը. պատճառները, հետևանքներն ու պատմական դասերը
2021 | Հոդված/Article
Ադրբեջանի ցեղասպանական վարքը. պատմություն և արդիականություն (իրավաքաղաքական գնահատականից մինչև միջազգային դատարան), 2021, էջ 59-80
Социально-педагогические условия формирования культуры здорового образа жизни учащихся
2021 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського університету. серія педагогічні науки, 2021, N 1, c. 205-212
Арт-терапия как условие формирования аксиологической культуры в педагогическом процессе
2021 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського університету. серія педагогічні науки, 2021, N 1, c. 127-131
Համակարգային մոտեցում կոնֆլիկտների ուսումնասիրմանը
2021 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2021, թիվ 1 (5), էջ 191-198
Ընտանեական պայմաններումերեխաների կարճատեսության կանխարգելումը
2020 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտամեթոդական գրախոսական ժողովածու: «Կրթությունը XXI-րդ դարում», Երևան 2020, N1(3), էջ 79-85
Р. Н. Азарян , Г. Б. Лалазарян
Неуспеваемость учащихся начальных классов и подходы к ее преодолению
2020 | Հոդված/Article
В сборнике научных статей Всероссийской научной конференции (с международным участием “Проблемы и перспективы развития образования.”). Орехово-зуево. 2020 30 ноября, С. 68-72
Pedagogical Futurology: 21st Century Prospects
2020 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 29-32 էջ