Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Сравнительный анализ систем аккредитации высшего образования Республики Армения и Российской Федерации
2020 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 123-133
Հայաստանի և Ղազախստանի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն
2020 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 106-115
Սովորողների ճանաչողական հետաքրքրությունների զարգացումը ֆիզիկայի ուսուցման համակարգում
2020 | Հոդված/Article
«Բնագետ», 2020, թիվ 4, էջ 25-39
Տիկնիկաթերապիան՝ որպես երեխայի սոցիալականացման խնդիրների լուծման մանկավարժական միջոց
2020 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 198-209
Մանկավարժական առողջագիտության դերը սովորողների աշխատունակության բարձրացման և գերհոգնածության կանխարգելման գործում
2020 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 181-190
Հայաստանի և Անգլիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի նմանություններն ու տարբերությունները
2020 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ», 2020, թիվ 2 (52), էջ 49-59
Անգլիայի բարձրագույն կրթության համակարգի բարեփոխումները
2020 | Հոդված/Article
«Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ», 2020, թիվ 2 (17), էջ 200-204
Ղազախստանի բարձրագույն կրթության ոլորտի ներդրվածության ցուցանիշների վերլուծություն
2020 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 210-218
The Problem of Pedagogical Communication. Models Construction in Teacher Training
2020 | Հոդված/Article
Erziehen in einer unübersichtlich gewordenen. Welt Positionen, Widersprüche, Utopien, 2020, 15, p. 25-35, Austria
Գրելու գործընթացի տեսագրաֆիկական խանգարումների շտկման և կանխարգելման տեսանկյունից թույլ տեսնող դպրոցականների տեսողական ընկալման ուսումնասիրություն
2019 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտամեթոդական գրախոսվող ժողովածու «Կրթությունը 21-րդ դարում», Երևան, 2019, N 2(2), էջ 109-114