Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Մերի Վազգենի Հովհաննիսյան

Ասիստենտ | Մանկավարժության ամբիոն
Կրթություն
1992 - 2002 թթ. միջնակարգ դպրոց
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2008 - 2011 թթ. հայցորդ Երևանի պետական համալսարանում

Գիտական աստիճան
2012 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեկնածուական՝ «Վահան Տերյանի չափածոյի խոսքարվեստը», ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2008 - 2011 թթ. կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում
2008 - 2017 թթ. ՀԲԸՄ հայկական վիրտուալ համալսարանի Հայոց լեզվի (Արևելահայերեն) դասընթացի համահեղինակ, Արևելահայերեն, Արևմտահայերեն, Հայոց պատմություն և մյուս դասընթացների Որակի հավաստման խմբի անդամ
2008 թ. սեպտեմբերից դասախոս Երևանի պետական համալսարանում
2014 - 2017 թթ. կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետազոտական կենտրոնում
2015 թվականից խմբագիր ԵՊՀ հրատարակչությունում
2016 - 2017 թթ. «Սովորենք հայերեն» դասընթացի պատասխանատու «Սփյուռք» ամառային դպրոցե ծրագրի շրջանակներում
2016 - 2018 թթ. ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի և Սփյուռքի համագործակցության շրջանակներում ՌԴ Սոչի և Դոնի Ռոստով քաղաքներում մասնակցել է «Հայոց լեզվի, գրականության և հայոց պատմության դասավանդման հիմնախնդիրներե մասնագիտական որակավորման 72-ժամյա դասընթացին՝ հայագիտական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչների համար կարդալով դասախոսություններ հայոց լեզու և հայ գրականության դասավանդման մեթոդների վերաբերյալ
2017 թ. հոկտեմբերից կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում
2018 թ. փետրվարից դասախոս, ասիստենտ ԵՊՀ մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնում
2018 թ. փետրվարից ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ
2019 թ. մայիսից գիտաշխատող ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում
2019 թվականից ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտքարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
Մանկավարժական աքսեոլոգիա
Ժամանակակից հայոց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայոց լեզվի ուսուցում
Մանկավարժություն
Ժամանակակից հայոց լեզու
Խոսքի մշակույթ
Հեռաուսուցում

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Լեզուները
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

meri.hovhannisyan@ysu.am

Մտագրոհը՝ որպես փոխներգործուն (ինտերակտիվ) ուսուցման մեթոդ
2022 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», 2022, №1(12), էջեր 187-195
Մոդուլային ուսուցման տեխնոլոգիայի կիրառումը հայոց լեզվի բուհական դասընթացում
2022 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2022, 1(7), էջեր 88-96
«Դեբատ» ուսուցման մեթոդի առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, № 1, էջեր 230 -236
|
Կախյալ դերբայների (ձևաբայերի) ուսուցման առանձնահատկությունները հայերենում
2021 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2021, 1(5), 162-171 էջ
|
«Դեբատ» ուսուցման մեթոդի առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, № 1, էջեր 230 -236
Կախյալ դերբայների (ձևաբայերի) ուսուցման առանձնահատկությունները հայերենում
2021 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես, 2021, 1(5), 162-171 էջ
Կրթության նկատմամբ արժեքային մոտեցումները՝ ըստ Ղազարոս Աղայանի (ծննդյան 180-ամյակի առթիվ)
2020 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, 2, էջեր 282-290
|
Հեռավար ուսուցման առանձնահատկությունները
2020 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», 2020, 4(7), էջեր 178-187
|
Эдик Минасян, героическая деятельность армянок в годы освободительного движения конца XIX–начала XX века
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 283-285 էջ, 2020
Վահան Տերյանի չափածոյի բառապաշարը
2019 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2019, 3 (67), էջեր 85-109
|
Հոմանիշների ոճական առանձնահատկությունները Վահան Տերյանի չափածոյում
2019 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», 2019, № 1(2), էջեր 299-306
|
Վահան Տերյանի չափածոյի լեզուն և ոճը
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2019, 304 էջ, ISBN 978-5-8084-2377-0, երաշխավորող՝ ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
|
Քերականական իրողությունների լեզվաոճական առանձնահատկությունները Վահան Տերյանի պոեզիայում
2018 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2018, № 3(15), էջեր 165-179
Աստիճանավորումը Վահան Տերյանի «Մթնշաղի անուրջներ» բանաստեղծական շարքում
2018 | Հոդված/Article
«Ակունք», 2018, № 4 (20), էջեր 48-57
|
Լեզվի հարցերը Տերյանի հոդվածներում և նամակներում
2014 | Հոդված/Article
Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական չորրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվ. ինստիտուտ, «Ասողիկ» հրատ., Եր., 2014, էջ 30-37
Տերյանի չափածոյի հնչյունական ոճավորումը
2013 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2013, № 1, էջ 299-306
Խորհրդանիշները Վահան Տերյանի խոսքարվեստում
2012 | Հոդված/Article
Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական երկրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվ. ինստիտուտ, «Զանգակ» հրատ., Եր., 2012, էջ 104-113
Բարբառային և ժողովրդախոսակցական բառերը Վահան Տերյանի խոսքարվեստում
2012 | Հոդված/Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 1 (189), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2012, էջ 80-88
Անձնավորման ոճական հնարանքը Վահան Տերյանի չափածոյում
2009 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» (գիտ. հոդվածների ժողովածու), 3 (40), «Ասողիկ» հրատ., Եր., 2009, էջ 30-34
Վահան Տերյանի չափածոյի գունային մակդիր - սիմվոլները
2009 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» (գիտ. հոդվածների ժողովածու), 2 (39), «Ասողիկ» հրատ., Եր., 2009, էջ 68-72
Հայոց լեզվի հեռաուսուցման մասին (համահեղինակությամբ), 3-րդ տարեկան գիտաժողով 5-10 դեկտեմբերի, 2008 թ.
2009 | Հոդված/Article
Գիտ. հոդվածների ժողովածու, ՀՌՀ հրատ., Եր., 2009, էջ 155-163