Մարինե Միքայելյան
Կրթություն
1998 - 2004 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժին (Կարմիր դիպլոմ, Եզնիկ Կողբացու անվան անվանական կրթաթոշակառու)

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 29.01.2004
ԺԹ 00 03 – «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն» մասնագիտություն
Ատենախոսության թեմա՝ «Հատուկ կարիքներով երեխաների հոգեբանական հարմարումը դպրոցին համատեղ ուսուցման պայմաններում»

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի անձի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2017 թ-ից մինչ այժմ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2015 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարանի անձի հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2013 - 2017 թթ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2011 - 2013 թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի “Ուրարտու” համալսարանի դասախոս
2008 - 2009 թթ. Վ. Բրյուսովի անվ. Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի Մանկավարժության ամբիոնի ավագ դասախոս
1998 - 2002 թթ. Երևանի “Սասուն Միքայելյան” վարժարանի հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Ընդհանուր հոգեբանություն
Անձի հոգեբանություն
Ընտանեկան կյանքի և սոցիալական հոգեբանություն
Հոգեբանամանկավարժական հետազոտության մեթոդաբանություն և մեթոդներ
Տարիքային հոգեբանություն
Մագիստրատուրա
Անձի ուսումնասիրման տեսագործնական հիմունքներ
Սոցիալական հոգեբանության ժամանակակից ուսումնասիրություններ
Սեռային դաստիարակության հոգեհիգիենա
Ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների հոգեբանություն
Ներառական կրթության հոգեբանություն
Հատուկ հոգեբանություն
Բռնության և զոհի հոգեբանություն
Հոգեբանական խորհրդատվության տեսություն և տեխնոլոգիա
Հոգեշտկում արվեստի միջոցով
Զինծառայողների հոգեբանական շտկում և վերականգնում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հատուկ կարիքներով երեխաների զարգացման հոգեբանական օրինաչափություններ
Ներառական կրթություն
Կրթության հոգեբանություն
Անձի տեսագործնական ուսումնասիրում
Անձի զարգացման տարիքային փուլեր
Երեխայի հոգեսեռական զարգացում
Ընտանեկան կյանքի հոգեբանություն
Սոցիալական հոգեբանություն
Զոհաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2014 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից բազային ֆինանսավորմամբ իրա¬կա¬նացվող թեմա՝ «Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի գիտամանկավար¬ժական և արժե¬բանական հիմունքները կրթական նոր հարացույցի պայմաններում»
2005 - 2007 թթ. ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության թեմատիկ ֆինանսավորվող թեմա` «Մաթեմատիկական կրթության հիմնահարցերը հանրակրթության պետական կրթակարգի ներդրման պայմաններում»
1998 - 2000 թթ. Հատուկ կարիքներով երեխաների ինտեգրումը հասարակության մեջ (TEMPUS)
1997 Հոգեբանական վերականգնողական աշխատանք Ադրբեջանից գաղթած հայ կանանց հետ
1996 - 1998 թթ. Տոկունության ծրագիր (Edith Grotberg)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Մարինե Միքայելյան