Անահիտ Ջոթյան
Կրթություն
ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու - 01.04.10, Երևանի պետական համալսարան, 1980
Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա (1972- 1976)
Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ (1965-1970)

Աշխատանքային գործունեություն
1970-1973 ասիստենտ , Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն
1974-1980 գիտաշխատող, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1980-ից մինչ այսոր` ավագ գիտաշխատող Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտահետազոտական լաբորատորիայում

Վերապատրաստումներ և գիտական այցեր
1. Կիպրոսի համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 2004-2006, մասնակցելու «Փուլային անցումներ բազմա-էլեկտրոնային համակարգերում` նանոհամակարգերում արտաքին մագնիսական դաշտում»
գիտական ծրագրում
2. Կոնդենսացված միջավայրերի տեսության խումբ, Անտվերպի համալսարանում, Բելգիա, 2008-2013 թ, մասնակցելու «խառնուրդային վիճակներ կիսահաղորդչում տարբեր բաժանման սահմանների մոտ` արտաքին էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում» գիտական ծրագրում
3.Կիպրոսի համալսարան, Երևանի պետական համալսարանի և Կիպրոսի համալսարանի միջև պետական համագործակցության շրջանակներում, 2008

Գիտահետազոտական փորձը
Ահարոնով-Բոհմի երևույթը քվանտային նանոօղակներում:
Փուլային անցումներ նանոհամակարգերում ` մագնիսական դաշտում, բազմա-էլեկտրոնային համակարգեր քվանտային կետերում` Վիգներ մոլեկուլներ և սպին-սինգլետ զույգեր:
Էքսիտոնային և խառնուրդային վիճակներ նանոհամակարգերում արտաքին դաշտերում: Էքսիտոն-դոնորային համակարգեր և լիցքավորված Էքսիտոններ կիսահախորդչային քվանտային կետերում:
Ոչ պարաբոլական դիսպերսիայով նանոհամակարգերի օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրում:
խառնուրդային վիճակներ կիսահաղորդչում տարբեր բաժանման սահմանների մոտ` արտաքին էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ահարոնով-Բոմ էֆֆեկտ նանոկառուցվածքներում, գրաֆեն
Դոնորային վիճակներ կիսահաղորդիչ-մեկուսիչ-մետաղ բաժանման
մակերևույթի շրջակայքում
Ցածր չափայնությամբ կիսահաղորդիչային համակարգերի ֆիզիկա,
նանոհամակարգերի էլեկտրոնային և օպտիկական հատկություններ,
խառնուրդային և էքսիտոնային վիճակներ քվանտային կետերում

Կարդացած դասընթացներ
Ընդհանուր ֆիզիկա, Երևանի ֆիզ-մաթ դպրոց ((1971– 1972)
Կիսահաղորդիչների օպտիկական հատկություններ, Երևանի պետական համալսարան (1971– 1972)
Ատոմային ֆիզիկա (1972-1973), Երևանի պետական համալսարան
Ընդհանուր ֆիզիկա (1989-1990), Երևանի պոլիտեխնիկ ինստիտուտ
Ընդհանուր ֆիզիկա ( 1990-1991), Երևանի բժշկական ինստիտուտ
Ընդհանուր ֆիզիկա ( 1999-2000), Երևանի Ա.Շիրակացու անվան ճեմարան

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
“Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա” (2004-2008)
Travel grants from IUPAP (2003), the Cyprus University (2007) and Belgian Federal Science Policy Office (IAP) (2008-2009) for the participation in the conferences.

Անդամակցություն (մասնակցություն խորհուրդներին, խմբագրական կոլեգիաներին
Solid State Physics ամսագրի գրախոս

Մասնակցություններ միջազգային գիտաժողովներին
The 10th International Conference on Shallow-Level Centers in Semiconductors (SLCS-10), Warsaw, Poland, 2002.
The 12th General Conference of the European Physical Society, EPS-12 (General Trends in physics), Budapest, Hungary, 2002.
The 12th International Conference on II-VI Compounds, Warsaw, Poland, 2005
The International Conference on Semiconductor Compounds (ISCS-2005), Germany, 2005.
International Schools on The Physics of Semiconductor Compounds “Jaszowiec- 2006”, “Jaszowiec -2009”, Ustron-Jaszowiec, Poland.
X International Conference on Symmetry Methods in Physics, July- 2006, Yerevan, Armenia
International Conference “ New Technologies for Development of Semiconductor Heterostructures for Device Applications” September 21- 23, 2006, Yerevan, Armenia
The International Conference EP2DS-17, Genova, Italy, July 15-20, 2007.
Belgian Physical Society (BPS) General Scientific Meeting, ULB, May 21, Brussels, (2008)
The International Workshop “Graphene week” 2008- Electronic Properties of Graphene-Based Nanostructures, Trieste, Italy, Aug 25-30 (2008)
International Conference on Dynamical Properties of Solids “ DyProSo” 2009, Antwerpen, Belgium.
The International Conferences Laser Physics 2010, Ashtarak, Armenia, October 13-16, 2010.
The International Workshop Photonics&Micro- and Nano-structured Materials “PMNM-2011”, June 28-30, 2011, Yerevan, Armenia.
The International Workshop "Majorana fermions, Non-Abelian statistic and topological quantum information processing", Trieste 2012, ICTP, Italy.
International School "Frontiers in Optics & Photonics", July 2-7, 2012, Yerevan, Armenia.
The “Advanced Workshop on Non-equilibrium Bosons: From Driven condensates to non-Linear Optics” Trieste 19-23 Aug 2013, ICTP, Italy.

Համակարգչային լեզուներ
Fortran 90, Matlab, Mathematica-6

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

adjotyan@ysu.am
Անահիտ Ջոթյան