Աննա Ասատրյան
Կրթությունը
1991 թ. մագիստրատուրա, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 թ. ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու, «Կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆիզիկա», Ա.04.10, ԵՊՀ, Գիտ. թեզը` «Ցածր չափայնությամբ համակարգերի ռելաքսացիոն եւ մագնիսական բնութագրերի տեսական ուսումնասիրություն» (Գիտ. ղեկ. պրոֆ Ալբերտ Կիրակոսյան), դիպլոմ`Ա № 00925

Կոչումը
2007 թ. դոցենտ, դիպլոմ` Դ № 01404

Աշխատանքը
2008 թ-ից ցայսօր, դոցենտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2015 թ-ից ցայսօր, գիտաշխատող, գիտական թեմա՝ «Ֆոնոնային ռեզոնատորում տեղակայված միայնակ և երկյակ քվանտային կետերում սպինային և լիցքային վիճակների` ֆոնոններով միջնորդված ապակոհերենտության կառավարում»
2001 - 2008 թթ. ասիստենտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2013 - 2015 թթ. գիտաշխատող, գիտական թեմա՝ «Էլեկտրոն-ֆոնոն փոխազդեցությամբ և ռամանյան ցրումով մակածված սպինային անցումները գրաֆենային և սիլիցիումային քվանտային կետերում»
1992 - 2001 թթ. ավագ լաբորանտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ,
2004 - 2009 թթ. գիտաշխատող «Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» ՀՀ պետական ծրագիր,
1992 - 2010 թթ. ավագ գիտաշխատող ԵՊՀ թեմա «Նանոկառուցվածքների կինետիկական եւ օպտիկական հատկությունների տեսական ուսումնասիրություն»
1991 - 1992 թթ. գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների
ինստիտուտ

Մասնագիտացումը, հիմնական ուղղություններ
Պինդ մարմնի տեսություն եւ կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

Ընթացիկ հետազոտությունները
Կինետիկական երեւույթները ցածր չափայնությամբ էլեկտրոնային համակարգերում,
Էլեկտրոն-ֆոնոնային փոխազդեցությունը կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում:

Ուսուցում
Ավելի քան 15-ամյա դասախոսական փորձառություն ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում
Դասընթացներ` Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի ներածություն, Մագնիսական երեւույթների ֆիզիկա, Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

Գիտակրթական պարգեւներ, մրցանակներ, դրամաշնորհներ
 • ANSEF (Grant No. condmatth-3821, “Effect of phonon confinement on the spin relaxation assisted by electron-phonon interaction in quantum dot systems”, 2015)
 • SCS-CNRS-2013 (Grant No. 13IE-038, “Coupled plasmon–phonon modes and carrier kinetics in single semiconductor nanowires”, 2014)
 • ANSEF (Grant No. condmatth-2955, “New Phonon-Assisted Carrier Relaxation Pathways in Colloidal Core-Shell Quantum Dots in the Presence of Uniform Magnetic and Electric Fields”, 2012)
 • Open Society Foundations Armenia, University of Cambridge, Sabbatical leave (Clare College, University of Cambridge, Cambridge Colleges Hospitality Scheme, 2010)
 • ANSEF (No. 05-PS-nano-0811-228) Energy Relaxation by Multiphonon Processes in Quantum Dots
 • ANSEF (No. 04-ps-condmathth 813-95) Effect of the Strain Field on the Eectron- Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots
 • ANSEF (No. PS24-01) Investigation of Relaxation Processes in Nanostructures
 • INTAS Young NIS Scientist Conference Grant (2002)
 • INTAS (No. 99-00928) Stranski- Krastanow Quantum Dots in a Microcavity
 • CRDF (No.375100) Carrier Scattering in Quantum Nanosystems

  Գիտաժողովներ
  Միջազգային գիտաժողովներ` Հայաստանի Հանրապետությունում եւ արտերկրում, մասնավորապես՝
 • International Conference on Extended Defects in Semiconductors (EDS2002), University of Bologna, Italy (June 1-6, 2002)
 • College on Physics of Nano-Devices, ICTP, Trieste, Italy, (July 10-21, 2006)
 • Sabbatical study (Clare College, University of Cambridge, Cambridge Colleges Hospitality Scheme, 2010)
 • 19th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON'19), University of Salamanca, Spain, (29 June - 2 July, 2015)

  annaa@ysu.am
 • Աննա Ասատրյան