Աննա Հակոբջանյան
Կրթություն
2009 - 2014 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, անձի հոգեբանության ամբիոն, հայցորդ՝ «Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսությունև պատմություն, անձի հոգեբանություն» մասնագիտությամբ:
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Հոգեբանության տեսություն և անձի հոգեբանություն» կրթական ծրագիր, մագիստրատուրա
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի անձի հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2014 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուկտետի «Անձ և սոցիալական միջավայր» գ/հ լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի անձի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի անձի հոգեբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ, դասախոս
2006 - 2008 թթ. «Օրրան» բարեգործական-հասարակական կազմակերպությունում որպես հոգեբան-կամավոր

Կարդացվող դասընթացներ
Անձի հոգեբանություն (բակալավրիատ - առկա, հեռակա)
Անձնային աճ և ինքնակարգավորման հմտություններ (բակալավրիատ - առկա)
Առողջության հոգեբանություն և խորհրդատվություն (մագիստրատուրա - առկա)
Խմբային խորհրդատվության տեսություն և պրակտիկա (մագիստրատուրա - առկա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Առողջության հոգեբանություն
Առողջության պահպանմանն ուղղված վարքի հոգեբանական գործոններ
Հոգեբանական խորհրդատվություն
Հոգեկան առողջություն

Մասնակցություն դասընթացների և գիտաժողովների
Նյարդալեզվաբանական ծրագրավորում (2008-2009) - Նյարդալեզվաբանական ծրագրավորման և հոգեկարգավորման կենտրոն:
Անալիտիկ հոգեթերապիա, Յունգյան մոդել (2009) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ (2009) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Հեքիաթ-թերապիա (2010) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Արտ-թերապիայի բազային հմտություններ (2010) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Արտ-թերապևտիկ աշխատանք խորքային անգիտակցականի հետ (2011) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Capacity building workshop: Intervention following Bereavement: Application and Training, 2010, Jena, Germany.
Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիա (2011) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Workshop on “Teaching for Quality Learning”, 1-3 September, 2011, Yerevan, Armenia
Workshop on Bereavement “Advanced In-field Training and Curriculum Development”, 3-7 October 2011, Tbilisi, Georgia
Workshop on “Life Script Concept in Transactional Analysis”, 20-21 January 2012, Yerevan, Armenia
Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիայի գործնական դասընթաց (2012) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Workshop on “From Passivity To Autonomy”, 15-16 June 2012, Yerevan, Armenia
Workshop on “Quantitative research methods”, 20-22 September 2012, ASCN, Tbilisi, Georgia.
«Արքետիպերի թատրոն» թրեյնինգ (2012), 1-ին մոդուլ, հոկտեմբերի 25-28, Երևան, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
«Տրանզակտ վերլուծության դասական դպրոց» պրակտիկ դասընթաց (2013) փետրվարի 1-2, Երևան, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
«Արքետիպերի թատրոն» թրեյնինգ (2013), 2-րդ մոդուլ, մարտի 16-17, Երևան, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
«Տրանզակտ վերլուծության դասական դպրոց» գործնական դասընթաց (2013) փետրվարի 1-2, Երևան, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն: «Տրանզակտ վերլուծության մշակութային և սոցիալական կողմերը» պրակտիկ դասընթաց (2013), հունիսի 21-22, Երևան, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
«Վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը և ներկայացումը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրատռմամբ» գործնական դասընթաց (2013), հուլիսի 25-26 ՀՌԿԿ Հայաստան:
Workshop on “Designing, interpreting and writing up qualitative research”, 10-12 October, 2013, ASCN, Tbilisi, Georgia.
«Քանակական հետազոտության մեթոդաբանություն» ամառային դպրոց, 21-25 հուլիսի, Ծաղկաձոր, ՀՌՌԿ Հայաստան:
Workshop on “Promoting internationalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries through Cultural and Structural Adaptations” project. Tempus/PICASA. 16-19 November, 2015, Yerevan, Armenia.
«Գեշտալտ-թերապիա» գեշտալտ-ֆորում – Մարբուրգ, (2017), հոինիսի 5-9, Երևան, ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
«Խմբավարի հմտություններ» բազային դասընթաց (2017) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
«Խմբավարի հմտություններ» գործնական դասընթաց (2018) - ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:

Դրամաշնորհային ծրագրեր
«Արժեքներ, համոզմունքներ, սոցիալական վարք. դինամիկան և առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ հասարակությունում»: Կովկասի ակադեմիական շվեյցարական ցանց (ԿԱՇՑ), 2011-2013թթ.:

Մասնակցություն գիտաժողովների
Երևան, հոկտեմբերի 24, 2008թ., ԵՊՀ Երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողով:
Երևան, մայիսի 11-15, 2009թ., ԵՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերություն, ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված հոբելյանական նստաշրջան:
Երևան, հոկտեմբերի 22-23, 2009թ., միջազգային գիտաժողով. «Անձի զարգացման հիմնախնդիրները»:
Աղավնաձոր, ապրիլի 26-28, 2010թ., միջազգային գիտաժողով. «Հետբուհական և շարունակական կրթության հիմնախնդիրները», ՀՊՄՀ, «Միջբուհական կոնսորցիում» հիմնադրամ:
Երևան, Նոյեմբեր, 2010թ., «Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները» երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով:
Երևան, Դեկտեմբեր, 2010թ., «Դասընթացի մշակում և կառավարում», ուսումնամեթոդական ուղեցույցի հրատարակում, տարածում, սեմինար-քննարկում:
Երևան, Հոկտեմբեր, 2011թ., «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 3-րդ միջազգային գիտաժողով:
Երևան, Հոկտեմբեր, 2013թ. «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ» 4-րդ միջազգային գիտաժողով:
Քիշնև (Մոլդովա), Նոյեմբեր, 2013թ., “Deinstitutionalization Opportunities on Social Inclusion of Persons with Intellectual Disabilities in EaP Countries”.
Երևան, Նոյեմբեր, 2013թ., “Enhancing Implementation of Mental Health Reforms in Armenia”, 18-21 November, 2013, Chisinau, Moldova.
Լոզան (Շվեյցարիա), 2014թ., 17th European Conference on Personality, 15-19 July, 2014, Lausanne, Switzerland.
Հռոմ (Իտալիա), 2015թ., Rome Model United Nations 2015 conference: “Feeding the Planet: Energy for Life”, 14-18 March, 2015, Rome, Italy.
19th European Conference on Personality, 17-21 July, 2018. Zadar, Croatia

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

persona@ysu.am
Աննա Հակոբջանյան