Արտակ Ավետիսյան
Կրթություն
ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու - 01.04.10, Երևանի պետական համալսարան, 2000
Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա (1997-2000թթ.)
Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ (1992-1997)

Աշխատանքային գործունեություն
1999 թ.-ից մինչ օրս գիտաշխատող ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետի պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիայում
Մասնակցութըուն "Nonlinear Optical Properties of Low Dimensional Semiconductor Systems" գիտական ծրագրին` Գերմանիա, Բրեմենի համալսարանի տեսական ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 2001-2002
Մասնակցութըուն “Novel Electronic States and Quantum Phase Transitions Induced by a Magnetic Field in Two-Dimensional Nanostructures” գիտական ծրագրին` Կիպրոսի համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 2003 - 2005.
Մասնակցութըուն “Transport in graphene” գիտական ծրագրին` Գերմանիա, Աուգսբուրգի համալսարանի տեսական ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 2007.
Մասնակցութըուն “Electronic properties of multilayers of graphene“ գիտական ծրագրին` Բելգիա, Անտվերպի համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 2008-2010.

Գիտահետազոտական փորձը
Փուլային անցումներ նանոհամակարգերում` մագնիսական դաշտում,
բազմա-էլեկտրոնային համակարգեր քվանտային կետերում` Վիգներ մոլեկուլներ և սպին-սինգլետ զույգեր:
Էքսիտոնային և խառնուրդային վիճակներ նանոհամակարգերում արտաքին դաշտերում: Էքսիտոն-դոնորային համակարգեր և լիցքավորված Էքսիտոններ կիսահախորդչային քվանտային կետերում:
Ոչ պարաբոլական դիսպերսիայով նանոհամակարգերի օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրում:
Բազմաշերտ գրաֆենի էլեկտրոնային և ոչ գծային օպտիկական հատկությունները:
խառնուրդային վիճակներ կիսահաղորդչում տարբեր բաժանման սահմանների մոտ` արտաքին էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ցածր չափայնությամբ կիսահաղորդիչային համակարգերի ֆիզիկա
ֆիզիկական պրոցեսների թվային մոդելավորում
Բազմաշերտ գրաֆենի տրանսպորտային և ոչ գծային օպտիկական հատկությունները:
Էլեկտրոն- Էլեկտրոն փոխազդեցությունը նանոհամակարգերում:
Փուլային անցումներ բազմաէլեկտրոնային համակարգերում` արտաքին մագնիսական դաշտում:
Էքսիտոններ և տրիոններ նանոհամակարգերում:

Պարգևներ
Երկրորդ տեղ` Միջազգային գիտական հանդեսներում առավելագույն հղում ունեցող հոդվածների մրցույթում (2012)

Մասնակցություններ միջազգային գիտաժողովներին
The 10th International Conference on II-VI Compounds Bremen, Germany, 2001
The 12th International Conference on II-VI Compounds, Warsaw, Poland, 2005
The 10th International Conference on Shallow-Level Centers in Semiconductors (SLCS-10), Warsaw, Poland, 2002.
The 12th General Conference of the European Physical Society, EPS-12 (General Trends in physics), Budapest, Hungary, 2002.
International Schools on The Physics of Semiconductor Compounds “Jaszowiec -2004”, “Jaszowiec -2005”, “Jaszowiec- 2006”, “Jaszowiec -2009”, Ustron-Jaszowiec, Poland.
Third International Workshop on Electron Correlations and Materials Properties, Kos, Greece, 2004 The International Conference on Semiconductor Compounds (ISCS-2005), Germany, 2005.
X International Conference on Symmetry Methods in Physics, July-2006, Yerevan, Armenia
International Conference “ New Technologies for Development of Semiconductor Heterostructures for Device Applications” September 21- 23, 2006, Yerevan, Armenia
The International Conference EP2DS-17, Genova, Italy, July 15-20, 2007.
Belgian Physical Society (BPS) General Scientific Meeting, ULB, May 21, Brussels, (2008)
The International Workshop “Graphene week” 2008- Electronic Properties of Graphene-Based Nanostructures, Trieste, Italy, Aug 25-30 (2008)
International Conference on Dynamical Properties of Solids “ DyProSo” 2009, Antwerpen, Belgium.
The International Conferences Laser Physics 2010, Ashtarak, Armenia, October 13-16, 2010.
The International Workshop Photonics&Micro- and Nano-structured Materials “PMNM-2011”, June 28-30, 2011, Yerevan, Armenia.
The International Workshop "Majorana fermions, Non-Abelian statistic and topological quantum information processing", Trieste 2012, ICTP, Italy.
International School "Frontiers in Optics & Photonics", July 2-7, 2012, Yerevan, Armenia.
The “Advanced Workshop on Non-equilibrium Bosons: From Driven condensates to non-Linear Optics” Trieste 19-23 Aug 2013, ICTP, Italy.

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, հունարեն, գերմաներեն

artakav@ysu.am
Արտակ Ավետիսյան