Բիլոր Կուրղինյան
Կրթություն
2009 - 2012 Ասպիրանտ՝ պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան,
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն, 375025,:
2007 - 2009 Մագիստրոսի դիպլոմ՝ պինդ մարմնի ֆիզիկա մասնագիտությամբ, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն, 375025,
2003 - 2007: Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, տեսական ֆիզիկայի ամբիոն,Երևան, Հայաստանի հանրապետություն, 375025,

Գիտական աստիճան
6 հունիս, 2012: Ֆիզ-մաթ. գիտությունների թեկնածու–վկայական՝ ՖՄ(M) №06130), Երևանի Պետական Համալսարան (ԵՊՀ), «Գերհաղորդական երևույթի նուրբ առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը հարթ կոճի մեթոդով» – վկայական՝ ՖՄ(M) №06130

Աշխատանքային գործունեություն
2008 առ այսօր Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ֆիզիկայի ֆակուլտետ,
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի (ՊՄՖ) ամբիոն, Երևան, 0025, Հայաստանի հանրապետ. (Հայաստան), Կրտսեր գիտաշխատող
Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ՊՄՖ ամբիոնի գիտահետազոտական (ԳՀ) լաբորատորիա, Երևան, 0025, Հայաստանի հանրապետութ. (Հայաստան),
Ֆիզիկայի ֆակուլտետ,
“Գերհաղորդականութ. և գիտ. սարքաշինու¬թ.” կենտրոն Նախագծի մասնակից, NFSAT-CRDF շնորհ
# UCEP 07/07 (սեպտ. 2007 – առ այսօր)
2007 - առ այսօր: Երևանի պետական համալսարանին առընթեր Ա. Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոց (ՖՄԴ), Ֆիզիկայի օլիմպիական խմբակների խմբավար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
1.Թունեկային դիոդով (TD) ակտիվացվող ինքնագեներատորների մոդելա-վորումը. դրանց կարելի է բազմակողմանի կիրառել ցածր ջերմաստիճաններում գոր¬ծող գերհաղորդիչ (ԳՀ) նյութերը մեծ լուծողունակությամբ հետազոտելու նպատակով:
Որպես հետևանք, հետազոտման ՌՀ նոր մեթոդ է մշակ¬վել՝ միա¬շերտ, հարթ ընդունող կոճով ինքնագեներա¬տորի (a single-layer flat pick-up coil-oscillator) հիման վրա – այն ստացել է SFCO Հենակետային Տեխնոլոգիա անվանումը);
2.Գերհաղորդիչ (ԳՀ) փուլային անցում: Մայսների արտամղմանը նախորդող ու հաջորդող թույլ արտահայտված էֆեկտներ են փնտրվել, գտնվել ու հետազոտվել;
3.SFCO-տեխնիկայի միջոցով բարակ, հարթ ԲՋԳՀ նյութերի ԳՀ հատկությունների տեսանելի դարձնելը (visualization)՝ կիզակետված լազերային ճառագայթի կիրա¬ռումով՝ որպես զոնդավորող գործիք;

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
1.“University Centers of Excellence” ծրագիր
CRDF-NFSAT-YSU Շնորհ՝ թիվ UCEP 07/07 (01.09.2007  01.09.2009)
Երևանի պետական համալսարանում ստեղծված կենտրոնի անունն է “Գերհաղորդականություն և Գիտական Սարքաշինություն ” Նախագծի մասնակից

Պարգևներ
ԵՊՀ Անվանական կրթաթոշակ « Ալիխանյան եղբայրների անվան» (2004-2007թ.).

Մասնակցությունը միջազգային գիտա-ժողովներին
2008 Second International Summer School, “Physics of Functional Micro- and Nanostructures”,
Hamburg, Germany, 2008;

Տպագրված գիտական աշխատանքների ցանկ
12-Տպագրված գրախոսված ԱՇԽԱՏԱՆՔ, որոնցից
5-հոդված միջազգային (1) և տեղական (4) գրախոսվող ամսագրերում;
2-միջազգային գիտաժողովների գրախոսվող նյութեր (2)
1-փրեփրինթ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի),Ռուսերեն (ազատ); Անգլերեն (ազատ)

Բիլոր Կուրղինյան