Հասմիկ Բալյան
Կրթությունը
ԵՊՀ, աշխարհագրական ֆակուլտետ, 1967 - 1972 թթ.

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, 1987 թ., Բաքու

Գիտական կոչումը
դոցենտ, Երևան, 2004 թ.

Աշխատանքային գործունեությունը
1967 - 1972 թթ. ուսանող
1972 - 1980 թթ. «Հայհողշիննախագիծ» նախագիծ. ինստ. երկրաբան. բաժնի առաջատար մասնագետ-գեոմորֆոլոգ
1980 - 1981 թթ. Գազի վարչության «Подземметаллзащита» նախագծա-որոնողական արշավախմբի ինժեներ-գեոմորֆոլոգ
1981 - 1983 թթ. «АрмГИИГИС» ինժեներաերկրաբանական բաժնի գեոմորֆոլոգ
1983 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ օտարերկրյա քաղաքացիների նախապատրաստական ֆակուլտետի հանրակրթական ամբիոնի դասախոս
1993 - 1995 թթ. ՕՔՆՖ-ի հանրակրթական առարկաների ամբիոնի վարիչ
1995 - 2000 թթ. աշխարհագրական ֆակուլտետի գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
2000 թ-ից առ այսօր. աշխարհագրական ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի դոցենտ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Կիրառական և դինամիկ գեոմորֆոլոգիա, լանդշաֆտների գեոքիմիա և գեոֆիզիկա, բժշկական լանդշաֆտագիտություն, երկրագրություն (страноведения), ռեկրեացիոն ռեսուրսագիտություն, դասավանդման իննովացիոն մեթոդներ

Ատենախոսության թեման. ա) թեկնածուական բ) դոկտորական
Ландшафтно-геохимические особенности рыхлых почвообразующих пород вулканического нагорья Армении

Ուսումնական գործունեությունը (դասավանդվող դասընթացները, դասընթացի անվանումը, բաժինը)
Գեոմորֆոլոգիա-ջրաօդերևութաբանություն,
Համալիրային ֆիզ.աշխ. ուսումնասիր.-աշխարհագրություն, Լանդշաֆտների գեոքիմիա և գեոֆիզիկա- ֆիզիկական աշխարհագրության մագիստրատուրա, Վտանգավոր ջրաօդ. երևույթներ-ջրաօդերևութաբանություն, Ֆիզ. աշխ. շրջանացում- աշխարհագրություն

Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
Գիտահետազոտական թեմաներ
2008 - 2010 թթ. «ՀՀ ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատումը և ջրային օբյեկտների հարմարվողականության ուղիների մշակումը կլիմայի գլոբալ տաքացման դեպքում» (գ/ա)
1997 - 2002 թթ. «Պալեոհրազդանի ջրային ռեսուրսների վերհանումը և դրանց օգտագործումը» (կատարող)

Պատվոգիր
Կրթության բնագավառում ունեցած ձեռքբերումների կապակցությամբ, ԵՊՀ ռեկորի կողմից, 2010 թ.

Անդամակցությունը. ա) գիտական և այլ խորհրդների, բ) հասարակական կազմակերպությունների (տարեթիվը, կազմակերպության անվանումը, կարգավիճակը)
ա) ՕՔՆՖ-ի գիտ. խորհրդի անդամ,
Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ընդհանուր խորհրդի անդամ
բ) Ջրային, կլիմայական և ռեկրեացիոն ռեսուրսների միջազգային գիտահետազոտական կենտրոն ՀԿ-ի անդամ, 2004թ.
1972թ. Հայկական աշխարհագրական ընկերության անդամ

hbalyan@ysu.am
(+374 10) 55-06-61
Հասմիկ Բալյան