Լիանա Սարգսյան
Կրթություն
2007-2011 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ
2005-2007 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ¦Հայոց լեզու և թարգմանչական գործ§ մասնագիտացման մագիստրատուրա
2001-2005 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)

Գիտական աստիճան
բան. գիտ. թեկն. - «Երգիծանքի լեզվաոճական միջոցները Երվանդ Օտյանի գեղարվեստական արձակում» (2013 թ., ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
2007-2008 թթ. ¦Մարաթուկ§ վարժարան, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
2008-2009 թթ. Երևանի Կ. Զարյանի անվ. թիվ 117 միջն. դպրոց, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
2009 – 2013 թթ. ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոն, հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս (ժամավճար. հիմունքով)
2013-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ
2018 թ.-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ
2019 թ. ապրիլ-մայիս ՀՀ արդարադատության ակադեմիա

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն, ոճագիտություն, արևմտահայերեն, խոսքային էթիկետ և գործնական հաղորդակցման հմտություններ (բակալավրիատ), արդի հայերենի հիմնախնդիրներ (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, արևմտահայերեն, խոսքի մշակույթ և խոսքային էթիկետ, իրավաբանական խոսքի առանձնահատկություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Արդի գրական հայերեն. զարգացման և կանոնարկման միտումներ (2015-2017)
Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ (2018-2020)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն
Լիանա Սարգսյան