Լուսինե Մելքոնյան
Կրթություն
ՈՒսանող`
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, կենսաբանության և քիմիայի ֆակուլտետ, կենս-էկոլոգիա բաժին
Ասպիրանտ`
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ

Գիտական ստիճան
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեմա՝ «L-ալանինի բարձրակտիվ շտամ-արտադրիչների ստացումը և կենսասինթեզի տեխնոլոգիայի մշակումը»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Կենսատեխնոլոգիա, մանրէաբանություն, գենետիկա

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի Ֆարմացիայի ինստիտուտի Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ
2017 թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ավագ գիտաշխատող
2016 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ
2015 - 2016 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
2014 - 2016 թթ. ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ գիտաշխատող
2008 - 2013 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ կրտսեր գիտաշխատող

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ
Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա
Հայկական միկրոբիոլոգիական ասոցիացիա
Կենսաքիմիկոսների հայկական ասոցիացիա
Federation of European Microbiological Societies (FEMS)

Պարգևներ
2009 թ.՝ Առաջին խրախուսական մրցանակ (Young Knowledge Building The Futur, International Innovation Award 2009, Fruitfull Armenia 5th)

Դրամաշնորհներ
465 «L-իզոլեյցինի Brevibacterium flavum 23 շտամ-արտադրիչի կատարելագործումը՝ առևտրայնացման նպատակով» (2008-2010 թթ.)
ՄԳՏԿ #А-1868 «Ազոտֆիքսող միկրոօրգանիզմների և մոդիֆիկացված ցեոլիտների հիման վրա էկոլոգիապես մաքուր կոմպլեքս կենսապարարտանյութի ստացման նոր տեխնոլոգիայի մշակում» (2010-2012 թթ.)
13-2I359 «Տեխնոլոգիական արժեք ունեցող ալֆա-ամիլազի և գլյուկոամիլազի գեների կլոնացնում և համապատասխան ֆերմենտների բնութագրում» (2013-2015 թթ.)
13RF-054 «C-C կապի ասիմետրիկ առաջացման համար Cu(II)-ի, Ni(II)-ի, Pd(II)-ի քիրալային կոմպլեքսների վրա հիմնված սկզբունքորեն նոր կատալիտիկ համակարգեր» (2013-2015 թթ.)
Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ «Short Term Conference and Travel Grant» (2014 թ.)
16YR-2I016 «Bacillus amyloliquifaciens‐ի ɑ‐ամիլազի գենի հիման վրա ɑ‐ամիլազի շտամ‐արտադրիչի ստացումը եւ ռեկոմբինանտ ֆերմենտի բնութագրումը» (2016-2018 թթ.)
Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ «Short Term Conference and Travel Grant» (2017 թ.)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

lusinemelkonyan@ysu.am
Լուսինե Մելքոնյան