Նաիրա Հայրապետյան
Կրթություն
2005 - 2010 թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկանական պետական մանկավարժական համալսարան,օտար լեզուների ֆակուլտետ, անգլերենի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, հայցորդ:
1997 - 2002 թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, օտար լեզուների ֆակուլտետ, անգլերենի բաժին:

Գիտական աստիճան
2010 թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր, ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով,
թեմա` «Լեզվանյութի ընտրության հիմնախնդիրն անգլերենի խորացված ուսուցման դասընթացում»:

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ. առայսօր Երևանի պետական համալսարան,ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոն, ասիստենտ:
2010 թ. առայսօր Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, օտար լեզուների ֆակուլտետ, անգլերենի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, ասիստենտ:
2004 - 2010 թթ.Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, օտար լեզուների ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի ամբիոն, դասախոս:
1997 - 1999 թթ. YMCA (ԵՄՔԸ) արտասահմանյան ՀԿ, անգլերենի խմբի ղեկավար:

Վերապատրաստման դասընթաց
2006 թ. (հունվար-ապրիլ), Ֆլորիդայի (ԱՄՆ) նահանգի Թալլահասսիի FAMU համալսարան:

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի hայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, անգլերեն լեզվի թարգմանիչ:

Միջազգային գիտաժողովներ
2013թ. «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն», ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի hայագիտական հետազոտությունների կենտրոն:
2014թ. «Ինքնուրույնուսուցմանխթանումը», ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ:

Կարդացվող դասընթացներ
ԳՊՄԻ - Անգլերենի դասավանդման մեթոդիկա Անգլերենի գործնական քերականություն, Լեզվադիդակտիկա, Պրագմատիկա:
ԵՊՀ - Անգլերեն լեզու:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Խոսքի մշակույթ, միջմշակութային հաղորդակցում, մեթոդաբանություն, բառագիտություն, լեզվաբանություն:

Օտար լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն , ֆրանսերեն (բառարանով):Նաիրա Հայրապետյան