Սիրանուշ Ղալթախչյան
Կրթություն
2017թ. ԵՊՀ, դեցենտի գիտական կոչում լեզվաբանություն մասնագիտությամբ
2014թ. ԵՊՀ, բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան (ատենախոսություն` «Անգլերեն պերսուազիվ հաղորդակցության լեզվագործաբանական հայեցակերպը (առցանաց էլեկտրոնային խնդրագրում)»)
2011- 2014 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
2002-2004 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ, գերազանցության դիպլոմ, որակավորում`բանասիրության մագիստրոս
1998-2002 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ, գերազանցության դիպլոմ, որակավորում`բանասիրության, մանկավարժության բակալավր
1989-1998 թթ. 142 միջն. դպրոց, գերազանցությամբ

Մասնագիտական գործունեություն
2017 թ. - մինչ այժմ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դոցենտ
2014թ. –2017թ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի ասիստենտ
2012թ. – 2014թ.ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դասախոս
2004-2012 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2002-2006 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Գիտական կոչում
2014թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դասախոս
2004 - 2012 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակներ
Գործառական լեզվաբանություն, պերսուազիվ հաղորդակցություն, խոսքային ներազդման տեսություն, փաստարկման տեսություն, դիսկուրսի վերլուծություն, հոգելեզվաբանություն

Ուսումնական դասընթացներ
Գործնական - անգլերեն լեզու (լեքսիկա, քերականություն, գրավոր խոսք, մամուլ), Դասախոսություններ - փաստարկման լեզվամշակույթ, անգլերենը և նրա տարբերակները, միջմշակութային գործաբանական լեզվաբանություն, հաղորդակցության և խոսքային ներազդման տեսություն և պրակտիկա

Միջազգային գիտաժողովների մասնակցություն
2014 (April 4-5) “Online Petition as a Form of Cross Cultural Communication” AASE, US Embassy, “Promoting Independent Learning”, Yerevan, p. 11
2011 (October 4-8)" Means of Structuring Effective Persuasive Message" AASE , "English Studies: Theory and Practice" International Conference, Yerevan
2009 թ. (փետրվ. 26-27) "On Explicit and Implicit ways of Expressing Persuasion in Discourse", Օտար լեզուներ և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա) խորագրով միջազգային գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, Երևան , էջ. 53
2004 թ. (October 16-19) "Insight into Jane Austen's Characters in the Light of Persuasion", AASE 1, "English Studies: Theory and Practice" International Conference, Yerevan, p. 27-28

Մասնագիտական անդամակցություն
2004- մինչ այժմ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Համակարգչային հմտություններ
Windows XP, Microsoft Word Office, Excel, Access, Internet, E-mail, Power Point, Case, Hot Potatoes
Սիրանուշ Ղալթախչյան