Վիկտորյա Մուրադյան
Կրթություն
ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` Ոճագիտության և խոսքի մշակույթի հարցերը Հր. Աճառյանի աշխատություններում, 21.11.2011 ՀՀ ԱԱ Հր.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի 019 խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
բ. գ. թ., ասիստենտ
01.09.2008 թ-ից առ այսօր հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն, շարահյուսություն, ոճագիտություն,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Վիկտորյա Մուրադյան