Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Ֆարմացիա» մասնագիտություն
     • Առաջին կուրս
      2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
     • Երկրորդ կուրս
      2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Ֆարմացիա» մասնագիտություն (օտարերկրյա ուսանողների համար)
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Դեղագիտություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    • «Դեղագործական քիմիա» մասնագիտություն
     • Առաջին կուրս
      2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
     • Երկրորդ կուրս
      2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
     • Երրորդ կուրս
      2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
     • Չորրոդ կուրս
      2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
  • Հեռակա
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար