Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Ֆարմացիա» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    • «Դեղագործական քիմիա» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • «Ֆարմացիա» մասնագիտություն
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Դասացուցակ
  • Հեռակա
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ
  • Ասպիրանտուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Դեղագիտություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար